Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2022

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 13/2021

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 08/23-12-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2022».

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 18448/22-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
  2.  Θελερίτης Γεώργιος
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2022», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

 

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει.

Ο  Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 22-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας με θέμα «Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022» το οποίο  έχει ως ακολούθως:

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
1 00.6737.006 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας”  {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20.800,00 € {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19}  21SYMV008550126
2 00.6737.014 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 500.000,00 € ΣΑΕ 076 21SYMV009032534
    ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    520.800,00 €    
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
3 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 54.048,43 € (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=22.967,11€) +  (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=31.081,32€)  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 54.048,43 €    
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
4 25.7312.005 Aνόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων 45.709,36 (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=18.387,87€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=27.321,49€)  
5 25.7412.005 Εκπόνηση μελετών Άρδευσης 145.723,93 € (Επιχ/γηση  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπλ/τική αποφ. Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών)  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 191.433,29 €    
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
6 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ:             3424/05-08-2013
7 30.7323.001 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 100.000,00 € ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2022  
8 30.7323.002 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 100.000,00 € ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2022  
9 30.7323.006 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) 100.000,00 € ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2022  
10 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών 264.627,65 € ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2021  
11 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 132.535,51 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
12 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              36.727,44 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 5/2019     ΑΟΕ 188/2019   {19SYMV005875787}
13 30.7323.007 Οδοποιϊα ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              72.800,00 €  (ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2019) ΜΕΛΕΤΗ: 8/2021 
14 30.7323.008 Οδοποιϊα ΔΕ  ΦΕΝΕΟΥ   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              73.200,00 €  (ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2019=17.947,96€+ (ΥΠΕΣ COVID-19=55.252,04) ΜΕΛΕΤΗ: 9/2021 
15 30.7331.002 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              25.000,00 €  ΥΠΕΣ COVID-19 ΜΕΛΕΤΗ: 12/2021 
16 30.7331.003 Eπισκευή-συντήρηση Κτιρίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              71.920,00 € ΚΑΠ. ΕΠ. ΔΑΠ. 2021 ΜΕΛΕΤΗ: 16/2021 
17 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}              68.722,74 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΜΕΛΕΤΕΣ Γ.Π.Σ.)  
18 30.7326.009 Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ             238.765,00 € Από α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.= 16.352,72€ β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.= 29.016,00€ γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019=12.592,93€ δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020=111.654,67€ & δ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=69.148,68€  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 760.808,66 €    
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €    
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
19 45.7326.003 Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 22.320,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ: 15/2021 
20 45.7326.006 Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.320,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ: 33/2021 
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 64.640,00 €    
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
21 61.7326.002 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 786.797,78 € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00+ΚΑΠ ΕΠEΝ. 2020=18.937,00+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 2019=42.360,78+ΚΑΠ 2020 ΟΡ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00+ ΚΑΠ 2019 ΟΡ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00 21SYMV009443938
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  786.797,78 €    
62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
22 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010  
23 63.7341.002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α΄Ε.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          2.200.000,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ: 6/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5121/26-05-2021   21PROC008661540
24 63.7341.003 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  στην Κοινότητα Λαύκας ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          2.150.000,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ: 11/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5253/28-05-2021   21PROC008681923
25 63.7341.004 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Δεξαμενής στη θέση (Δραγονέρα) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ              44.179,65 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1  
26 63.7341.005 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος Ε.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          2.200.000,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ:  7/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5052/25-05-2021   21PROC008654049
27 63.7341.006 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος Ε.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          2.200.000,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ:  5/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5125/26-05-2021   21PROC008662477
28 63.7341.007 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             855.000,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ:  15/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5284/31-05-2021   21PROC008687068
29 63.7341.008 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση (Μπρίμιζα) στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          2.079.970,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1 ΜΕΛΕΤΗ:  16/2020        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         5199/27-05-2021   21PROC008672707
30 63.7341.009 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων και Γεώτρησης [Μπρίμιζα] για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου}             120.030,00 € ΠΑΑ 2014-20ΕΣΠΑ-ΣΑ 082/1  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  15.208.788,83 €    
64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
31 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 45.310,32 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 ΜΕΛΕΤΗ: 21/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003003670
32 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 109.639,64 €  Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 50/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003409702
33 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 396.906,99 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2016     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002635460
34 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 304.899,58 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 24/2014     ΑΟΕ 3/2019     19SYMV005865900
35 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 345.040,14 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ 12461/16-10-2019   19SYMV005712422
36 64.7341. 016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          1.383.726,76 € ΕΣΠΑ=1.198.718,87 + ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2020=185.007,89 21SYMV008085585
37 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             523.015,97 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:21/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9095/30-7-2019        19SYMV005364828
38 02.64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             558.513,88 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:9/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9957/23-8-2019    19SYMV005465926
39 02.64.7326.005 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση  του έργου “Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού” {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)          1.740.000,00 €  ΠΔΕ Κωδ. Έργου 2014ΣΕ57100004-1.200.000,00€, ΣΑΤΑ 2011-769,49, ΣΑΤΑ 2011 (3η & 4η δόση)-2.154,81 €,ΚΑΠ ΕΠ.Δ 2015-10.131,38€,ΚΑΠ ΕΠ.Δ. 2016-59.642,50€, ΚΑΠ ΕΠ.Δ. 2017-69.319,17 €,ΚΑΠ ΕΠ.Δ. 2018-228.849,26 € & ΚΑΠ ΕΠ.Δ. 2019 – 169.133,39 € ΜΕΛΕΤΗ:  9/2020          ΑΔΣ 82/2020    ΑΟΕ: 273/2020 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ)      ΝΟΜΙΜ/ΣΗ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: (ΑΔΑ: ΨΗΩ6ΟΡΙΦ-ΠΔΔ)
40 02.64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              39.500,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  21SYMV008112063
41 02.64.7331.004 Αποπεράτωση Α΄ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             103.649,84 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  21SYMV009263519
42 02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              56.156,48 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  ΜΕΛΕΤΗ: 10/2021
43 02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             119.647,28 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ +36.000,00 € Τέλη διαφ. ΥΠΕΣ 2019 21SYMV008569745
44 02.64.7341.018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 336.000,02 € Π.Α.Α. 2014-2020 ΑΟΕ: 312/2021              ΑΔΑ: ΩΔΟΝΩ1Θ-ΝΦΠ    ΝΟΜΙΜ/ΣΗ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ:  199363/19-11-2021  (ΑΔΑ: ΩΦ60ΟΡΙΦ-ΨΓ3)
45 02.64.7341.017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ-2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 411.288,54 €  Ε.Π.(Πελ/σος 2014-2020) 20SYMV007882811
46 02.64.7323.006 Βελτίωση βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.780.000,00 €  Πρόγραμμα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ: 13/2020
47 02.64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων 69.440,00 €  ΕΠ.Π. (Πελ/σος 2014-2020-ΟΠΣ 5044821) ΜΕΛΕΤΗ: 4/2021
48 02.64.7341.020 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ- 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.037.800,00 €  ΕΠ.Π. (Πελ/σος 2014-2020-ΟΠΣ 5070742) ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ         16162/18-11-2021     21PROC009562595
49 02.64.7341.021 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-3ος Ε.Π. (ΑΡΙΘ. 1/2017) 434.000,00 €  ΕΠ.Π. (Πελ/σος 2014-2020-ΟΠΣ 5070742)  
50 02.64.7413.001 Μελέτη πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων 80.892,66 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΠΔΕ του ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=65.720,00€ + Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=2.902,00€+Από Ι.Π.=12.270,66€.  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  10.875.428,10 €    
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
51 70.7331.004 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 272.571,70 € ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016= 0,57 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΩΝ 2017= 607,38 + ΕΤΟΣ 2018= 34.087,23€ + ΕΤΟΣ 2019= 45.569,57 + ΕΤΟΣ 2020= 64.802.65 + ΕΤΟΣ 2021= 63.704,30 + ΕΤΟΣ 2022= 63.800,00  
52 70.7331.005 Αναβάθμιση Υποδομών 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 372.147,52 € Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΙΣΟΖ. 2019-2020 Πράσινου Ταμείου {Αστ.  Αναζ. 2019}=313.970,00€ + (ΣΑΤΑ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.2016=1.364,02€ + 2017=43.900,73€ + 2018=12.912,77€ 21SYMV009456672
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 644.719,22 €    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  29.107.464,31 €    
 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
520.800,00 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
54.048,43 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
191.433,29 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
760.808,66 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
64.640,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
786.797,78 €  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
15.208.788,83 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
10.875.428,10 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
644.719,22 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
29.107.464,31 €  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει ως έχει το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του Δήμου Σικυωνίων έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.
  3.  Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό  Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2021

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  23 Δεκεμβρίου 2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

Print Friendly, PDF & Email