Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 4/2019

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 04/03-12-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 03 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:14690/2-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
  2. Παναγιώτης Φιακάς   (Αντ/ρχος)
  3. Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)
  4. Γεώργιος Τσολάκος (Αντ/ρχος)
  5. Σώκος Δημήτριος (Αντ/ρχος)
  6. Τσιόγκας Νικόλαος  (Αντ/ρχος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην  συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Πρόγραμμα όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου μας  και έχει ως εξής:

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει ως έχει το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του Δήμου Σικυωνίων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου.
  3.  Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό  Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 04/2019

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   04 Δεκεμβρίου 2019

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

 

 

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2020

Print Friendly, PDF & Email