ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κιάτο 10-9-2014
Αριθ. πρωτ: 191
ΑΔΑ: 7Γ8ΑΟΚ3Ξ-64Λ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει μία θέση καθαρίστριας /καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2014-2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού). από τις 11 -9-2014 έως και την 15-09-2014 και ώρες 13:30μ.μ – 14:00μμ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1) Αίτηση
2) Βεβαίωση εντοπιότητας
3) Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
5) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
6) Αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
8) Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.
Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την Τρίτη 16-09-2014 και ώρα 13:30μ.μ
Πληροφορίες στο τηλέφωνο Προέδρου κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου 6945944999.
Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο του σχολείου β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και δ)στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email