Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας Κατασκήνωσης

Προκυρήξεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,      Αλλοδαπών, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 Τ.Κ: 20200 Κιάτο

Πληροφορίες: Βλ. Γεωργίου

Τηλέφωνο : 2742360148

e-mail: dsik-oik@otenet.gr

Κιάτο 22-07-2013

Αρ. Πρωτ.   17111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Την 253/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33337/3729/5-7-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και
  2. Την αριθμ. 271/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η περίοδος λειτουργίας της κατασκήνωσης και ορίζει την πρόσληψη (6) έξι εργατών αντί (7) επτά και τη μη πρόσληψη ειδικού τεχνίτη όπως είχε αρχικά αποφασιστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ,

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 08-08-2013 έως 22-08-2013, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου Κορινθίας) Συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συντονιστές

1

Απόφοιτοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

έως 27 ημέρες

Επιμελητές

3

Απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ Λυκείου ή Ε τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με απολυτήριο Β’ Λυκείου ή Ε’ τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

έως 21 ημέρες

Ομαδάρχες

10

Απόφοιτοι τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου ή 4ης τάξης παλαιού τύπου Γυμνασίου και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Κατασκήνωσης ή ευδόκιμη εμπειρία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη απόφοιτων τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου ή 4ης τάξης παλαιού τύπου Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 16 ετών και άνω.

έως 21 ημέρες

Γιατροί

1

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και κατά προτίμηση παιδίατρος. Ο Ιατρός υποχρεούται να παρευρίσκεται καθημερινά στους χώρους της «Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης»

έως 21 ημέρες

Νοσοκόμοι

1

Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο Μ.Τ.Ε.Ν.Σ., Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ισότιμης σχολής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

έως 21 ημέρες

Γυμναστές

2

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ, ΤΕΕΦΑ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη φοιτητών του τμήματος Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ.

έως 21 ημέρες

Ειδικοί Συνεργάτες- για θέματα Ψυχαγωγίας

2

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: (α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας (β) ΤΕΕΦΑ (γ) Τμημάτων κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών (ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών (στ) Σχολών Καλλιτεχνικών μαθημάτων Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αποφοίτων Ι.Ε.Κ Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και εμπειρία σε

έως 21 ημέρες

Ειδικοί Συνεργάτες- γιά θέματα Χειροτεχνίας

2

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: (α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας (β) ΤΕΕΦΑ (γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών (ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών (στ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αποφοίτων Ι.Ε.Κ Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και εμπειρία σε θέματα χειροτεχνίας.

έως 21 ημέρες

Διαχειριστές

1

Πτυχίο οικονομικών Επιστημών ή δημόσιας διοίκησης. Σε περίπτωση Έλλειψης αιτήσεων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Τ.Ε. Στελεχών Λογιστικής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή Εξαταξίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

έως 40 ημέρες

Βοηθ. Διαχειριστές

1

Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής οικονομικής κατεύθυνσης και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με απολυτήριο Ι.Ε.Κ., Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

έως 21 ημέρες

Μάγειροι

1

Απόφοιτος της Κατώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Μαγειρικής Τέχνης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

έως 21 ημέρες

Βοηθ. Μαγείρων

1

Απόφοιτος της Κατώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Μαγειρικής Τέχνης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

έως 21 ημέρες

Αποθηκάριοι

1

Απόφοιτοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών και με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ. ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

έως 21 ημέρες

Φύλακας

1

Δεν απαιτούνται προσόντα.

έως 21 ημέρες

Εργάτες

6

Δεν απαιτούνται προσόντα.

έως 21 ημέρες

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3.Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώσει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαιώσεις -πιστοποιητικό εμπειρίας.

7. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

9. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α.

10. Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

11.Υπεύθυνη δήλωση για το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας (σε περίπτωση που υπάρχει κάρτα ανεργίας).

12.Πιστοποιητικό Υγείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε μία και μόνο εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη για να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Θεωρημένο Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας για τις ειδικότητες:

α) Μάγειρας β) Βοηθός μάγειρα γ) Αποθηκάριος δ) Εργάτριες

• Για το υπόλοιπο Προσωπικό και Στελέχη ακτινογραφία Θώρακος.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Δήμου Σικυωνίων (Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2, τηλ.2742360148), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία από 23-07-2013 μέχρι και την 26-07-2013.

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό Κατάστημα (πίνακα ανακοινώσεων) και στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email