Επιλογή υποτρόφων της αρ. πρωτ. 76/11-10-2018 Προκήρυξης

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 4ης /13-12-2018 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια».

Πράξη Αριθ. 13

ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 76/11-10-2018 Προκήρυξης και προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αποτελούμενη από τον Δήμαρχο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής και τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. κατόπιν της αριθ. 111/10-12-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή:

 

Παρόντες

Απόντες

1

Δομετίου Βασίλειος

1

Κελλάρης Βασίλειος

2

Ζάρκος Δημήτριος

2

Ραυτόπουλος Γεώργιος

3

Κελλάρη Ιωάννα

4

Λεονάρδος Αναστάσιος

5

Κουκουμέλης Γεώργιος

6

Μπακόλιας Παναγιώτης

7

Μπουζιάνη Βασιλική

8

Μυττάς Ιωάννης

9

Νανόπουλος Βασίλειος

10

Σαρχάνης Κωνσταντίνος

11

Σκαρμούτσος Νικόλαος

12

Σπανός Κων/νος

13

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

14

Τσιάνος Ιωάννης

 

15

Χρυσικός Παύλος

 

16

Αλεξόπουλος Βασίλειος

17

 Γεώργας Χρήστος

18

Θελερίτης Γεώργιος

19

 Καρακούσης Ευάγγελος

20

Κουτρέτσης Σπυρίδων

21

 Λαλιώτης Γεώργιος

22

 Μπούρης Ευάγγελος

23

 Πανάγου Αθανάσιος

24

 Ρουμπέκας Γεώργιος

25

Φιακάς Παναγιώτης

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με :

  1. την αρ. πρωτ. 76/11-10-2018 Προκήρυξη Υποτροφιών όπως εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Π.& Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας (αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) και την Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Αποκ/νη Δ/ση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (αρμόδια αρχή) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013

  2. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνολικά δώδεκα (12) αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  3. το από 12-12-2018 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοικητική Επιτροπή,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία,

Μειοψηφούντος του μέλους της Διοικητικής Επιτροπής, κ. Νανόπουλου Βασίλειου, ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο,

Α. / την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο υποτρόφου

1

Λούτας Νικόλαος – Παναγιώτης του Κων/νου και της Παναγιώτας

2

Καρβουντζής Παναγιώτης του Αθανασίου και της Μαρίας

3

Νίκας Σπυρίδων του Δημητρίου και της Παναγιώτας

4

Κόϊκας Γεώργιος του Βασιλείου και της Παρασκευής

5

Χασούρας Νικόλαος- Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελένης

6

Αγγέλου Άγγελος του Αποστόλου και της Ευαγγελίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο υποτρόφου

1

Πιστεύου Νικολέτα του Δημητρίου και της Χαρούλας

2

Νάκου Παρασκευή – Αικατερίνη του Χρήστου και της Χριστίνας

3

Σαλωνίτη Μαρία του Παναγιώτη και της Φωτεινής

4

Αλαφάκη Αρετή του Γεωργίου και της Ελπίδας

5

Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνα του Παναγιώτη και της Χρυσούλας

Β. / την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

α/α

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.

Δούρη Μαρίνα Αργυρούλα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας

Βαθμός πρόσβασης

Γ. / την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 11/20-11-2017 Προκήρυξης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 13 / 2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΌΣ

Print Friendly, PDF & Email