Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 1/30-06-2020 Προκήρυξης και προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 1/30-06-2020 Προκήρυξης και προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Συνημμένο

Print Friendly, PDF & Email