Ανάθεση εποπτείας-συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:21167

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 241
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκ-ριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς, οι οποίες αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αναθέτουμε επίσης την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω Δημοτικής Συμ-βούλου τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησης της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφο-ρά.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email