Απόφαση 1/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/ 4-2-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αριθμός Απόφασης 1 /2013

Περίληψη: «Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ) καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 9 /31-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν παρόντα (8)

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1.- Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)                                                1 .-Ε. Γκορίτσας
2.- Α. Πανάγου                                                                        2.- Ε. Πολύδωρα
3.- Ε. Παπαθανασίου                                                               3 Σ. Σπηλιωτακάρας
4.- Γ.Κουκουμέλης 
5.- Α. Παρασκευάκου
6. – Β. Μακρής
7.- Γ. Σταματόπουλος
8 .- Β.Μπόκιας

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών»,έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ : 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής που αναφέρει ότι με τις εν θέματι διατάξεις συμπληρώθηκε το δεύτερο άρθρο τουν. 3845/2010 (Α΄65), προστιθεμένων μετά την παράγραφο 1β, των παραγράφων 1.γ, 1.δ και 1.ε. Στο πλαίσιο των εν λόγω τροποποιήσεων επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι διατάξεις της παραγράφου 1.δ, σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα: Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετών αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ.1.β. του ιδίου άρθρου) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:
i) Ως προς τα φυσικά πρόσωπα : Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ε.Α.Π. θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) «Απιστία σχετική με την Υπηρεσία», 259ΠΚ «Παράβαση καθήκοντος» και 261 ΠΚ «Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή».
ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών) και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. επιβάλλεται αναστολή καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ΄αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ Β’ 784) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα ανωτέρω έχουν καταστεί υποχρεωτικά για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών ήδη από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Πέραν των λοιπών δε κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί ευθύνης δημοσίων υπολόγων, με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και για τους υπαλλήλους τους (Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταμειακών Υπηρεσιών, εκκαθαριστές και γενικά κάθε υπάλληλο που εμπλέκεται στην ανωτέρω παράβαση) και τους αιρετούς που εμπλέκονται στη μη νόμιμη πληρωμή (εκτός Ε.Α.Π.) των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού τους. Ενόψει των προβλέψεων της παραγράφου 1.γ. της ανωτέρω Π.Ν.Π. επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση διενέργειας της πληρωμής των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, καθώς και των αντιμισθιών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά από την Ε.Α.Π., άλλως θα θεωρούνται άκυρα στο σύνολό τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι είναι απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,στην Τράπεζα EUROBANK, όπου ο Δήμος τηρεί τα χρηματικά διαθέσιμα και έτσι θα διευκολύνεται η ομαλή διακίνηση χρημάτων για την πληρωμή δαπανών λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου.
Το αριθ. Πρωτ : 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει το άνοιγμα νέου Λογαριασμού όψεως στο όνομα ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα EUROBANK, όπου το Ν.Π.Δ.Δ τηρεί τα χρηματικά διαθέσιμα και έτσι θα διευκολύνεται η ομαλή διακίνηση χρημάτων για την πληρωμή των δαπανών , σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ : 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής
2)Εξουσιοδοτεί την τακτική υπάλληλο (Δημοτική ταμία ) του Δήμου μας Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού με βαθμό Δ΄ για το άνοιγμα του νέου τραπεζικού λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και τη διαχείρισή του, καθώς επίσης και τη διαχείριση του υπ’αριθ. 0026.0324.01.0200657651 Τραπεζικού λογαριασμού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα την αναπληρώνει η κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού με βαθμό Δ΄ τακτική υπάλληλος του Δήμου μας (αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας) και
3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας για τυχόν περαιτέρω ενέργειες; όπως ( εξουσιοδοτεί την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΄΄ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.΄΄ και τον διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλαμάνας αρ.2 151 25 Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα και βάσει του Ν.3845/2010 να εντέλλεται για λογαριασμό του Οργανισμού χρεωπιστώσεις του λογαριασμού καταθέσεων στην τράπεζα EUROBANK.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                                         Τα Μέλη
                                                                                                  1.- Α. Πανάγου
                                                                                                  2.- Ε. Παπαθανασίου
                                                                                                  3.- Γ.Κουκουμέλης
                                                                                                  4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                  5.- Β. Μακρής
                                                                                                  6.-Γ. Σταματόπουλος
                                                                                                  7. Β. Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 4-2-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email