Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου”

Ανακοινώσεις

Μετά από σχετική αίτηση του Δήμου Σικυωνίων εντάχθηκετο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου», προϋπολογισμού 386.241,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και στον άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. (Η υπ’ αριθμ. 123496/27-09-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας)

katopsi

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνιών, κατασκευής 1994, συνολικής δόμησης 1.563,37 μ2, κατά τουλάχιστον μία σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ενεργειακή κατηγορία από την κατηγορία Δ’.

opsi2

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα :
1ο Υποέργο:    Έργο ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 6ου δημοτικού σχολείου
Υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων:

  1. Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων
  2. Θερμομόνωση δώματος και επισκευή υπαρχουσών στεγών
  3. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες
  4. Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  5. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με φυτά κατάλληλα για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  6. Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, μέσω της τοποθέτησης νέου λέβητα και καυστήρα καθώς και με την θερμομόνωση των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής.

2ο Υποέργο:    Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου
Υποστήριξη Δήμου Σικυωνιών από ειδικό εξωτερικό σύμβουλο σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και στο πλαίσιο της έκδοσης του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, για την τελική κατά ΚΕΝΑΚ ενεργειακή κατάταξή του.

3ο Υποέργο:    Δράσεις δημοσιότητας
Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας έργου, εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων προβολής και κατασκευή ιστοσελίδας προβολής των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, που θα συνδεθεί με τους ιστοτόπους του Δήμου και του Σχολείου.

Παραγόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου είναι ο περιορισμός των ενεργειακών απαιτήσεων του 6ου δημοτικού σχολείου για την θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό του, με συνεπακόλουθα την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Σικυωνίων για θέματα που αφορούν στην προώθηση των αρχών και των τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες κα αποσκοπούν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών του.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αμαλία Χήτα
Χειριστής Η/Υ ΔΕ 38

Print Friendly, PDF & Email