«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»

Δημοτικά Έργα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Τίτλος Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020

Άξονας Προτεραιότητας: 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Φορέας Χρηματοδότησης : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Προϋπολογισμός: 39.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Σύντομο Ιστορικό:

Σε συνέχεια της με υπ’ αριθ. 201.6/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, η Πρόταση του Δήμου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων», εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Ακολούθως, σύμφωνα με την με Α.Π.: 12698/29.09.2021 Διακήρυξη, διενεργήθηκε την 19η.10.2021 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε απόρροια του οποίου η υπηρεσία εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. για τον Δήμο Σικυωνίων κατοχυρώθηκε στην ένωση «TREDIT S.A.-DOTSOFT Α.Ε.» και υπεγράφη η με Α.Π.:17552/18.12.2021 Σύμβαση.

Ο χρονικός ορίζοντας για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου είχε ορισθεί για τις 31.12.2021 και παρατάθηκε για τις 31.03.2022 με την υπ’ αριθ. 415/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας «Π1α» και «Π1β» εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 405/2021 και 40/2022 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, ενώ τα παραδοτέα «Π2» και «Π3» εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 143/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Περιγραφή Παραδοτέων :

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων, αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η υπηρεσία απαρτίζεται από τα ακόλουθα παραδοτέα:

«Π1.α Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης»

Αφορά στην δημιουργία τεύχους διανυσματικών αρχείων χαρτογράφησης και καταγραφής σημείων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης και η συλλογή διαθέσιμων στοιχείων.

«Π1.β Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο»

Συμπεριλαμβάνει την Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, τα Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και την Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο, την παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή παρέμβασης καθώς και την χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής.

Παραδοτέο Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί του επικρατέστερου σεναρίου και τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

Παραδοτέο Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου- Εφαρμογή Σχεδίου (Άρθρο Τιμολογίου 3)

Παρουσίαση ανάλυσης κόστους – οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης του οριζόμενου από το Σ.Φ.Η.Ο. δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, σχεδιασμού και χρονικού προγραμματισμού χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, προδιαγραφών του προτεινόμενου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργου, ανάπτυξης Πολιτικής Κινήτρων και ψηφιακών αρχείων με τα γεωχωρικά δεδομένα του Σ.Φ.Η.Ο.

Οφέλη:

Το Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Σικυωνίων θα αποτελέσει ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στον Δήμο.

Print Friendly, PDF & Email