Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2011-2012

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/1-2-2011 έκτακτης & κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 1

Περίληψη: Eκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2011- 2012.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1391/1-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
7. Γεωργούσης Δημήτριος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 1ο
——————–

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε να αποφανθεί η Επιτροπή για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Eκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2011-2012».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης
και ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010, η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010.

Στη συνέχεια από τους Συμβούλους της μειοψηφίας έθεσε υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, ο κ. Γεωργούσης Δημήτριος.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής από την οποία προέκυψε ότι έλαβε επτά (7) ψήφους, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των επτά μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

΄Υστερα από τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .

Β.- Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2011-2012
τον κ. Γεωργούση Δημήτριο, προερχόμενο από τη μειοψηφία , ο οποίος έλαβε επτά (7) ψήφους, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των επτά μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
6. Γεωργούσης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email