Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                            Κιάτο  17-12-2020

                                   Αριθ.  Πρωτ.:13459

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Μετά την επίλυση των Τεχνικών Προβλημάτων (Τηλεδιάσκεψης) που οδήγησαν στην αναβολή της Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της  21ης Δεκεμβρίου 2020  σας ενημερώνουμε ότι,  η  Ε ι δ ι κ ή   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί (με τα ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης) σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  την 23η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 16:00 , με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στο μοναδικό θέμα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2021 .

 

 

Print Friendly, PDF & Email