Εγκριση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Αριθ. Απόφασης : 253

 

Περίληψη: Εγκριση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.

 

                                                                  ΘΕΜΑ 4ο

     

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

                       (Μειοψηφούντων των κ.κ. Χωρέμη και Παπαδημητρίου)

 

         Ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας&

Print Friendly, PDF & Email