Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου)

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας προκηρύσσει, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την µίσθωση του κυλικείου στο 1ον Γυµνάσιο Κιάτου:
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηµατά 2 ,
1ος όροφος , την 30ην Ιουνίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π. µ. έως 12: 00 π. µ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου στο 1ον Γυµνάσιο Κιάτου, στα τηλέφωνα 27420- 22592

απ΄ όπου µπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισµού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. –
Κιάτο 28-05-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σικυωνίων

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 29

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σύµφωνα µε :
1. Τις διατάξεις του Νόµου 1566/1985 «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
2. Το Ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101 τ.Α΄/31.7.90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.
3. Το Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄/27.8.90 «Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» άρθρο 5.
4. Το Ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 τ.Α΄/31.7.95 «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο
10,παρ. 8.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005( ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
7. Την αριθµ. ∆4/11927/3-02-2004 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 242 τ.Β΄/9-02-2004.
8. Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» άρθρο 243.
9. Την αριθµ.∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
10. Τις 26168/∆4/28-2-2008, 41402/∆4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκµίσθωση σχολικών κυλικείων»
11. Τις διατάξεις της Αρ. 64321/∆4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και
ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δηµόσιων σχολείων»
12. Το άρθρο 103 του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.
13. Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Περί καθορισµό λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών, όπου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (318/25-02-2011).
14. Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισµός για τη µίσθωση του κυλικείου του
1ου Γυµνασίου Κιάτου,
15. Την ανάγκη εκµίσθωσης του κυλικείου
16. Την αριθµ. 21/2014 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής «Περί καθορισµού όρων δηµοπρασίας κυλικείου στο 1ον Γυµνάσιο Κιάτου.»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Προκηρύσσουµε ∆ηµόσιο διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυµνασίου Κιάτου.
Καθορίζουµε τους όρους της διακήρυξης, σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός, ως εξής :
Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηµατά 2 , 1ος όροφος την 30ην Ιουνίου 2014 , ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π. µ. έως
12: 00 π. µ.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι έξι (6) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του έτους 2014 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2020.
Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφεροµένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά
µαθητή ετησίως (189 εργάσιµες ηµέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού.

Άρθρο 4ο

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισµού, το ποσό θα επιστραφεί µε τη λήξη του διαγωνισµού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της σύµβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του κάθε ενδιαφερόµενου στον πλειοδοτικό διαγωνισµό είναι σύµφωνα µε την ∆4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. . :
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά που εµπεριέχει το προσφερόµενο ποσό σε ευρώ για κάθε
µαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση µονογράφεται από τον ενδιαφερόµενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη
µονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα. ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική
επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου
δηµοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
Άρθρο 6ο

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30
Νοεµβρίου, 2η δόση 28ην Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.
Άρθρο 7ο

Ο εκµεταλλευτής πρέπει να γνωρίζει ότι:
Α) Ο επιτυχών του διαγωνισµού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταµειακή
Μηχανή (Σχετική η αριθ. ∆4/693/14-11-91 εγκύκλιος).
Β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οργανισµό Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Σχετική η
αριθµ. ∆4/467/8-8-91 εγκύκλιος) και
Γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας λειτουργίας (Σχετική
η αριθ. ∆4/182/28-04-92 εγκύκλιος) .
Η µη τήρηση των παραπάνω δεσµεύσεων, εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, θα είναι λόγος ανάκλησης της σύµβασης.

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή µερική παραχώρησή του σε άλλο άτοµο.

Άρθρο 9ο

Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νοµοθεσία και να συµµορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆Υ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά, µε την οποία καθορίζονται τα προσφερόµενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή µέσω του ∆ιευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσµία για την προσκόµιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πλην της χρηµατικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται µαζί µε την προσφορά.

Άρθρο 11ο

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόµιµες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση µη ύπαρξης ενδιαφεροµένων για απευθείας ανάθεση, µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτοµα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν µπορεί να είναι δυσµενέστεροι των προβλεποµένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν µπορεί να είναι

µικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 12ο

Η προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού διαγωνισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών.
Άρθρο 13ο

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 14ο

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη ν έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους, ως εκπρόθεσµες.

Άρθρο 15ο

Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού υποβάλλεται µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρµόδια για την κατακύρωση του διαγωνισµού, προκειµένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθµό µορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκοµίσουν την επόµενη εργάσιµη ηµέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέχρι να υπάρξει πλειοδότης µε τον υψηλότερο αριθµό µορίων.

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκµισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . ∆ύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Το αποτέλεσµα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

Κιάτο 28 -05 – 2014
O Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής

Ζάρκος ∆ηµήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email