ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΔΑ: ΨΟΓΙΩ1Θ-Δ0Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Κιάτο 01.09.2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 10329/02-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 264

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 161 και το άρθρο 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», », όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163).
  2. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έχει πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.
  3. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου, (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018), στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα καθώς και οι αρμοδιότητες του, (άρθρα 3 & 20).
  4. Την ανάγκη διορισμού Γενικού Γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών του Δήμου και το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα.
  5. Την από 30-8-2019 αίτηση του κ. Ζαχαριά Χρήστου του Αριστείδη (αριθμ. Πρωτ.10329/2.9.2019) και το γεγονός ότι ο ανωτέρω έχει όλα τα νόμιμα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για το διορισμό του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των άρθρων 11-17 & 167 του ν. 3584/2007.
  6. Τον προηγηθέντα έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του Ν.4305/2014.
  7. Την υπ. αρ. πρωτ.10240/29.8.2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
  8. Την υπ. αριθμ.1141163591/2.9.2019 Βεβαίωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Διορίζουμε από 01-09-2019 τον  κ. Ζαχαριά Χρήστο του Αριστείδη ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τους  Κ.Α:00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές Γενικού Γραμματέα» και Κ.Α:00-6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου.-

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email