ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Προκυρήξεις

                                             ΑΔΑ:Ψ9ΙΘΟΚ3Ξ-ΒΥ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

                                                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                    Κιάτο 23-6-2022

                                                            ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Αριθμ. πρωτ: 121

                                                 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων –N. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου  2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 12:00 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας,  θα διεξαχθεί επαναληπτικός  διαγωνισμός  στο  γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος  στις 17 Αυγούστου  2022 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη, ώρα 10 έως 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (τηλ:27420-24221&6909223419) από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ  για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά  σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό αυτό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

 

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.

Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

– έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης κα των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Κιάτο 23-6-2022

                                                                                                                                    Αριθ.πρωτ: 119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

 

Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης κυλικείου, ορίζονται από την Κ.Υ.Α Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4/15-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ (ΦΕΚ 1003/τ. Β΄/30-5-2008), Περί λειτουργίας κυλικείων Δημοσίων Σχολείων ως εξής:

Άρθρο 1ο

Διακηρύσσουμε Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ)απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου  2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 12:00 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και κατά την ώρα  διεξαγωγής του Διαγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Το κυλικείο θα λειτουργήσει σε δικό του χώρο, που βρίσκεται μέσα στην σχολική μονάδα. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται στους  55  μαθητές.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας,  θα διεξαχθεί επαναληπτικός  διαγωνισμός  στο  γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος  στις 17 Αυγούστου  2022 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη, ώρα 10 έως 12:00.

 

 

 

 

 

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

 

 

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

 

Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

 

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.

δ) Η μονογονεϊκή  ιδιότητα

ε) Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε γίνεται ως εξής:

 

  • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο(2).
  • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08) μόρια.
  • Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: * Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια * Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια.
  • Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια.
  • Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  • Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης): δύο (02) μόρια.

 

Άρθρο 3ο

 

Η διάρκεια  μίσθωσης  ορίζεται για εννέα (9)  έτη, θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης, κατόπιν κατακύρωσης του πρακτικού διαγωνισμού   θα λήξει  την  30η Ιουνίου 2031.

 

 

Άρθρο 4ο

 Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται σύμφωνα με την § 11 της Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το ποσό των 4,00 € ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και αποτελεί τιμή εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

 

Άρθρο 5ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ  για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά  σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.

Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

– έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης κα των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ

 

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

 

 

Υποβολή Ενστάσεων

 

α) Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του.

Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του Διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψη της.

β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

γ) Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο Διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

 

 

Άρθρο 7ο

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

Ο αριθμός των μαθητών και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση, βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.

 

Υπογραφή Σύμβασης

 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από την Σχολική Επιτροπή, ο πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης  του η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό(το ποσό συμμετοχής των 300 ευρώ), καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. Ο ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει και τα έξοδα της δημοσίευσης.

Οι αποδείξεις, τα τιμολόγια της δαπάνης δημοσίευσης  καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης Τραπέζης,  του ποσού εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

 

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

 

 

 

 

Άρθρο 9ο

Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α)Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα

γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

δ) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.

ε)Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ)Το κυλικείο θα λειτουργεί τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο, από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο αυτό το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4),7,8 και 9 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007),»Κύρωση του Κώδικα».

 

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

Άρθρο 10ο

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Τα δε έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη.

Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

H Σχολική Επιτροπή   διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των KWH του σχολείου”

Χρέωση κυλικείου _   KWH κυλικείου           Συνολικό ποσό

σε ΔΕΗ            λογαριασμού

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν Έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του Δήμου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                                        Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

                                                                       

                                                            Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email