Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Δημοτικά Έργα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.399.454,79€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 1/2019) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α:193822

Print Friendly, PDF & Email