Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ»

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 363.983,38€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 206703

Print Friendly, PDF & Email