Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικά έργα Κοινοτήτων Ψαρίου & Κυλλήνης Δήμου Σικυωνίων”

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ & ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 34/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204258

Print Friendly, PDF & Email