Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ¨Αρδευτικά έργα Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δήμου Σικυωνίων¨

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 2.095.336,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 28/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204254

Print Friendly, PDF & Email