Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Δημοτικά Έργα

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 1.414.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 8/2022) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 198378

Print Friendly, PDF & Email