Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 2.120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 27/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204252

Print Friendly, PDF & Email