Δημοτικές Eπιχειρήσεις

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τους εξής:

1. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, Δήμαρχο,  με αναπληρωτή τον κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, δημοτικό σύμβουλο.

2. Θελερίτη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.  Χρυσικό Παύλο, δημοτικό σύμβουλο.

3. Ζάρκο Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Πανάγου Αθανάσιος .

4. Σαρχάνη Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.  Γεώργα Χρήστο.

5. Μπόμπολα Ιωάννη, δημότη, με αναπληρωτή τον κ.  Παπακρίβο Θωμά.

6. Κουτσούκο Αναστάσιο, εργαζόμενο Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με αναπληρωτή το κ. Μαγκιρίδη Πέτρο.

7. Χριστοδούλου Παναγιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Τ.Ε.Ε. (ως εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα), με αναπληρωτή τον κ. Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Τ.Ε.Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ είναι ο Δήμαρχος κ. Σαταμτόπουλος Σπυρίδων, αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θελερίτης Γεώργιος και Γενικός Διευθυντής ο κ. Νίκας Παναγιώτης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/1980). Όταν ιδρύθηκε (ΦΕΚ 107/10-6-1996) είχε σκοπό την διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του παλαιού Δήμου Σικυώνος (Κιάτου). Αργότερα με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 1070/30-8-2000, μετονομάστηκε σε Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων Ν. Κορινθίας και επεκτάθηκε η αρμοδιότητά της και στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του διευρυμένου Καποδιστριακού Δήμου Σικυωνίων βάσει του Ν. 2539/97.

Στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και απασχολεί 26 εργαζόμενους (3 ΠΕ, 4 ΤΕ, 14 ΔΕ και 3 ΥΕ).

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικιωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.)

Η 324/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων καθορίζει τα ακόλουθα:

Α. Την συγχώνευση των [3] τριών Δημοτικών Κοινωφελών  Επιχειρήσεων

Α) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φενεού, η οποία συστάθηκε με το αριθ. 18/15-1-2010 ΦΕΚ [τεύχος Β’].
Β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Στυμφαλίας, η οποία συστάθηκε με το αριθ 1585/31-7-2009 ΦΕΚ [τεύχος Β]
Γ) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σικυωνίων,  η οποία συστάθηκε με το αριθ 1402/15-7-2009 ΦΕΚ [τεύχος Β]

Προτείνεται η συγχώνευση των παραπάνω κοινωφελών Επιχειρήσεων  και η σύσταση μίας  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Η κοινωφελής Επιχείρηση που προκύπτει φέρει την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικιωνίων». (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.)


ΣΚΟΠΟΙ:
Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι οι δράσεις στα πλαίσια των  αρμοδιοτήτων του τομέα Πολιτισμού, (ειδικά και μόνο για δράσεις που υλοποιούνται βάσει χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των οποίων δικαιούχοι είναι μόνο φορείς ιδιωτικού δικαίου) και δράσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας, και Αλληλεγγύης, ήτοι:

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των οποίων δικαιούχοι είναι μόνο φορείς ιδιωτικού δικαίου, που αφορούν:
Ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων.
Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε αυτά.
Έκδοση εντύπων, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.
Δημιουργία αρχείου με καταγραφές εθίμων και λοιπών στοιχείων (μέσω βιντεοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων κλπ) και παρουσίαση αυτών.
Πολιτιστικές ανταλλαγές σε Εθνικό, Ευ¬ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πολιτιστικό τουρισμό.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται:
Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, Κέντρων Συνοδευτικών Υπηρεσιών, Κέντρων Μεταναστών, καθώς και Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδιών με ειδικές ανάγκες, αγωγής υγείας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κέντρων συμβουλευτικής στήριξης της οικογένειας κ.λ.π.
Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.
Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
Η Λειτουργία Τράπεζας Αίματος – Δωρεάς Οργάνων - Μυελού των οστών.
Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας/ Βοήθεια στο σπίτι.

ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ/ ΚΗΦΗ

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμένους
Η διαβίωση  των ηλικιωμένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες, στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Η κατάλληλη υποστήριξή τους ούτως ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την κοινωνική τους συμμετοχή.
Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση στους ηλικιωμένους.

Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
ανοιχτή προστασία και φροντίδα  των ηλικιωμένων με την παραμονή τους στην Κοινότητα αποτρέποντας την ανάγκη για ιδρυματική περίθαλψη και αποφεύγοντας την περιθωριοποίηση  των  ηλικιωμένων.
Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Κοινωνική Εργασία στους ίδιους τους ηλικιωμένους και στο άμεσο περιβάλλον.
Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Nοσοκομειακή περίθαλψη, Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία.
Υπηρεσίες οργανωμένης ψυχαγωγίας και συμμετοχής των ηλικιωμένων σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.
Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
Έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες.
ανάπτυξη δράσεων και δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό για την άρση των συνθηκών που απειλούν την ισότιμη συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνική  ζωή (Τσιγγάνοι, Μετανάστες, πρόσφυγες).
ανάπτυξη στοχευόμενων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και δομών για την κοινωνική ενσωμάτωση και την  απασχόληση των ατόμων αυτών (Συμβουλευτική και προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας).
Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας  σχετικά με τα προβλήματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων (διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων).
Δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες.
ανάπτυξη δράσεων ,προγραμμάτων και δομών για την υποστήριξη νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Στον τομέα της Υγείας
Ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και δομών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, με εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
Δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου.
Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για γυναίκες
Πολιτικές, προγράμματα και δομές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά  των γυναικών και των παιδιών (συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών).
Πολιτικές  και  προγράμματα για τη διευκόλυνση της ένταξης  αλλά και της παραμονής στην αγορά εργασίας.
Πολιτικές  και  προγράμματα για την ενίσχυση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής  ανδρών και Γυναικών.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  αρθρο 255 νόμος 3643/2006
Η επιχείρηση διοικείται από  συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά   τέσσερις (4) είναι  αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων, ένας (1) θα προέρχεται από τη μειοψηφία ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου και τέσσερις  (4) Δημότες.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απασχολήσει περισσότερο από είκοσι (20) εργαζόμενους στο Δ.Σ. θα υπάρχει και εκπρόσωπος αυτών, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχών των αιρετών σε τρεις (3).

 


ΠΟΡΟΙ:
Η χρηματοδότηση από το Δήμο Σικυωνίων για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο  του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν.3463/20006.
Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
Λοιπές επιχορηγήσεις - Δάνεια.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της.
Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 3463/2006.
Στην εν λόγω επιχείρηση περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης  ορίζεται σε πενήντα χρόνια με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η προκαθορισμένη διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστημα  άνω των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της  επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.


ΕΔΡΑ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο σύστασης της Κοινωφελούς επιχείρησης για την εκπλήρωση των σκοπών της ανέρχεται στο ύψος των 224.761,51 Ευρώ  [είναι αυτό των τριών ΚΟΔΕΣ που συγχωνεύθηκαν δηλ. 30.000,00€ Φενεού, 30.000,00€ Στυμφαλίας, 164761,51€  Σικυωνίων] και έχει καταβληθεί κατά την αρχική σύσταση των τριών ΚΟΔΕΣ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης , η οποία η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 612/19-5-2003 συστάθηκε το «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη του Κέντρου είναι περίπου πεντακόσιοι ηλικιωμένοι και είναι άτομα από 60 ετών και άνω. Παρέχεται οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κ.λ.π.), επιμόρφωση (διαλέξεις, ομιλίες κ.λ.π.) και εβδομαδιαία φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λειτουργούν τμήματα χειροτεχνίας και χορωδίας. Στο ΚΑΠΗ απασχολείται μία (1) κοινωνική λειτουργός και μια (1) υπάλληλος που διαχειρίζεται το κυλικείο.