Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

Κιάτο, 22.04.2021

Αρ. Πρωτ. 3959

 

 

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.»

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου. Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι χρήστες της εφαρμογής, του άρ. 5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αρ. 378/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  • ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης
  • ΣΤΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • ΜΑΣΤΟΡΑΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

με αναπληρωτές τους:

  • ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
  • ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
  • ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Έργο των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 13.00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

 

Α) του Δήμου Σικυωνίων: www.kiato.gov.gr και

Β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr

 

 

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

Print Friendly, PDF & Email