Δημοσίευση Καταλόγου Ονομάτων ΜΕΛΩΝ Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β΄-29/12/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων τα ονόματα των υπαλλήλων μελών του Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  που πληρούν τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Κατάλογος Ονομάτων ΜΕΛΩΝ Μη.Μ.Ε.Δ.

Κατσιμπούλας Βασίλειος του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μαστέλλου Γεωργία του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Χασιώτης Τιμολέων του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μακαβέλου Πηνελόπη του Παντελή, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Φίλη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μαστοράκος Λεωνίδας του Παρασκευά, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Κόλλια Γεωργία του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Μαθιόπουλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τσιοκάρας Ιωάννης του Ευθυμίου, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Στούκας Νικόλαος του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τσέκος Παναγιώτης του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων

Print Friendly, PDF & Email