ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοτικά Έργα

Τίτλος Πράξης:                   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Κωδικός ΟΠΣ (MIS):            5070742

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης

& Λειτουργίας:                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Προϋπολογισμός:               1.471.800,00€

Ταμείο:                               Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Περιγραφή:

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Κοινότητα Σικυώνος (Κιάτο) και συγκεκριμένα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου από τον ποταμό Κύριλλο έως την συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου και επί καθέτων αυτής (οδοί: Σολωμού, Ρ. Φεραίου και Κρυστάλλη). Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων ηλεκτροδότησης και την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου στην προς αναβάθμιση περιοχή, η συνολική επιφάνεια της οποίας είναι περίπου 4.300,00m2.

Η ολική ανάπλαση των εν λόγω πεζοδρομίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: καθαίρεση υφιστάμενης επένδυσης και στρώσεως υπόβασης, κατασκευή νέας υπόβασης και κρασπέδων, επένδυση πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (αντιμετώπιση φαινόμενου αστικής θερμικής νησίδας), κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών για την κίνηση ΑΜΕΑ και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ήτοι φωτιστικά με λαμπτήρες ενεργειακής αναβάθμισης, κάδοι απορριμμάτων, καθώς και διακοσμητικά κολωνάκια που λειτουργούν και ως εμπόδια στάθμευσης των αυτοκινήτων εντός της ζώνης όδευσης των πεζών. Σε όλη την περιοχή επέμβασης πληρούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί τμήμα του κέντρου της πόλης του Κιάτου και ίσως το πλέον πάσχον από πλευράς χώρων κίνησης πεζών. Στην παρούσα κατάσταση τα πεζοδρόμια παρουσιάζουν μεγάλες φθορές στην βατή επιφάνεια τους, υψομετρικές ανωμαλίες και ακατάλληλο ύψος κρασπέδου σχεδόν σε όλο το μήκος τους. Μείζον θέμα αποτελεί η απουσία υποδομής εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (όδευση τυφλών και ράμπες) καθώς και ο πλημμελής φωτισμός σχεδόν σε όλο το μήκος της υπόψη περιοχής.

Η προτεινόμενη ανάπλαση είναι η μοναδική και επιβεβλημένη λύση για την αναβάθμιση του βιοτικού και ποιοτικού επιπέδου των κατοίκων καθώς δημιουργούνται καλαίσθητοι και ασφαλείς δημόσιοι χώροι για τη κίνηση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων και παράλληλα φιλικοί προς το περιβάλλον.

 

Η πράξη απαρτίζεται από 2 υποέργα:

  • Το 1ο Υποέργο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.
  • Το 2ο Υποέργο: «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης», αφορά σε εργασίες ΟΚΩ για την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου στην περιοχή επέμβασης του 1ου Υποέργου.

Οφέλη:                              

Στην υφιστάμενη κατάστασή τους, τα πεζοδρόμια της παρούσας προτεινόμενης πράξης, έχουν έλλειψη υποδομών και πρόνοιας για την κίνηση των ΑΜΕΑ. Απουσιάζει παντελώς η όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης όπως και οι ράμπες για την πρόσβαση και διέλευση των αμαξιδίων AMEA και γενικότερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Η προτεινόμενη ανάπλαση περιλαμβάνει την κατασκευή των ανάλογων υποδομών για τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης όλων των χρηστών, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας καθώς θα εξασφαλισθεί πλέον η πρόσβαση και η λειτουργικότητα των πεζοδρομίων σε όλες τις ομάδες χρηστών όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, βρέφη και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα. Σε όλη την περιοχή επέμβασης εφαρμόζεται η απαίτηση ελαχίστου πλάτους πεζοδρομίου >1,50μ. και γενικότερα πληρούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης ΠΕΛ57 σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Στόχος της προτεινόμενης ανάπλασης εκτός της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, είναι και  η περιβαλλοντική / βιοκλιματική αναβάθμιση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των ψυχρών υλικών επίστρωσης που χρησιμοποιούνται και τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των συνεπειών αυτού.

Print Friendly, PDF & Email