ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοτικά Έργα

Τίτλος Πράξης:                   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Κωδικός ΟΠΣ (MIS):            5044321

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης

& Λειτουργίας:                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Προϋπολογισμός:               963.496,00€

Ταμείο:                               Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Περιγραφή:

Η πράξη αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων εντός Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κιάτου και συγκεκριμένα στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν επί των οδών Αστέρη Κοβατζή, Λυκούργου και επί της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Πετμεζά έως τη γέφυρα του ποταμού Κυρίλλου και τις καθέτους οδούς Πετμεζά και Παπαφλέσσα, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.000,00 m2.

Η ολική ανάπλαση των υπόψη πεζοδρομίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: καθαίρεση υφιστάμενης επένδυσης και στρώσεως υπόβασης, κατασκευή νέας υπόβασης και κρασπέδων, επένδυση πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (αντιμετώπιση φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας), κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών για την κίνηση ΑΜΕΑ και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ήτοι φωτιστικά με λαμπτήρες ενεργειακής αναβάθμισης, τύπου LED Neutral white, καθώς και διακοσμητικά κολωνάκια που λειτουργούν και ως εμπόδια στάθμευσης των αυτοκινήτων εντός της ζώνης όδευσης των πεζών και κάδοι απορριμμάτων. Σε όλη την περιοχή επέμβασης πληρούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης ΠΕΛ57 σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί τμήμα του κέντρου της πόλης του Κιάτου και ίσως το πλέον πάσχον από πλευράς χώρων κίνησης πεζών. Στην παρούσα κατάσταση τα υπό μελέτη πεζοδρόμια παρουσιάζουν μεγάλες φθορές στην βατή επιφάνεια τους από αποκολλήσεις των υλικών επένδυσης, κυβόλιθοι ή πλάκες κατά περίπτωση, υψομετρικές ανωμαλίες από βυθίσεις ή ανυψώσεις κατά μήκος της ζώνης όδευσης των πεζών και ακατάλληλο ύψος κρασπέδου σχεδόν σε όλο το μήκος τους. Μείζον θέμα αποτελεί και η μη δυνατή πρόσβαση και μη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ δεδομένου ότι στη υπάρχουσα κατάσταση δε υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, καθώς και ο πλημμελής φωτισμός σχεδόν σε όλο το μήκος της υπό μελέτη περιοχής.

Η ανάπλαση των πεζοδρομίων, καλείται να δώσει απαντήσεις στα ανωτέρω προβλήματα, εξυπηρετώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της χρήσης τους, διαμορφώνοντας καλαίσθητους και ασφαλείς δημόσιους χώρους για τη κίνηση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων (βάσει των σχετικών προδιαγραφών για το σωστό σχεδιασμό τους) και παράλληλα φιλικούς προς το περιβάλλον.

Η πράξη απαρτίζεται από 2 υποέργα:

  • Το 1ο Υποέργο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός», αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.
  • Το 2ο Υποέργο: «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης», αφορά σε εργασίες ΟΚΩ για την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου στην περιοχή επέμβασης του 1ου Υποέργου.

Οφέλη:                              

Στην υφιστάμενη κατάστασή τους, τα πεζοδρόμια της παρούσας προτεινόμενης πράξης, έχουν έλλειψη υποδομών και πρόνοιας για την κίνηση των ΑΜΕΑ. Απουσιάζει παντελώς η όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης όπως και οι ράμπες για την πρόσβαση και διέλευση των αμαξιδίων AMEA και γενικότερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Η προτεινόμενη ανάπλαση περιλαμβάνει την κατασκευή των ανάλογων υποδομών για τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης όλων των χρηστών, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας καθώς θα εξασφαλισθεί πλέον η πρόσβαση και η λειτουργικότητα των πεζοδρομίων σε όλες τις ομάδες χρηστών όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, βρέφη και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα. Σε όλη την περιοχή επέμβασης εφαρμόζεται η απαίτηση ελαχίστου πλάτους πεζοδρομίου >1,50μ. και γενικότερα πληρούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης ΠΕΛ57 σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Με την προτεινόμενη ανάπλαση πέραν από την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση στοχεύεται και η περιβαλλοντική / βιοκλιματική αναβάθμιση. Τούτω πραγματώνεται με την χρήση ψυχρών υλικών επίστρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των συνεπειών αυτού.

Print Friendly, PDF & Email