ΔΕΔ Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1/21-1-2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 1/2013

Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21 του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος  Πρόεδρος                                        

2. Γιώργος Κουκουμέλης

3.Βασίλειος Μπόκιας

4.Σωτήριος Κοκκωνάκης

5. Κωνσταντίνος   Σπηλιόπουλος

6.Κωνσταντίνος Στάμου

7.Κυριακή  Μαυραγάνη

8. Σωτήριος  Μενούνος

9.Κωνσταντίνος Σπούλος

10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου

11.Παύλος Μπεκιάρης

12.Δημήτριος Ζούμας

13.Φρόσω Καρβουτζή

14.Μαρία Γεωργιάδη

15.Φώτιος Σίδερης

16.Γεώργιος Παλαμάρης 

17. Δημήτριος  Ηλιακόπουλος

18. Βασίλειος Δομετίου

19. Νικόλαος Αποστολάκης

20. Παναγιώτης Ρούσσος.

21. Βασίλειος Ζάρκος

22. Βλάσιος  Κυριάκης

23.Βασίλειος Λίγκας

24.Βασίλειος Παγώνης

25. Ηλίας Τσιάτσιος

26 Γεώργιος Κασκαρέλης

27. Βασίλειος Τσατσάνης

1. Ευτυχία Μπάκα

2. Παναγιώτης Αγγελάκος

3.Κωνσταντίνος  Κριεζής

4.Κωνσταντίνα  Καλατζή

5. Δημήτριος  Λούτας

6.Δημήτριος  Βόντας

7.Μαρία Δημάκου

8. Ασημίνα  Ζαρρή

9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος

10. Δήμητρα Στολάκη

11. Βασίλειος Κελλάρης

12.Κυριακή Στέφα

13.Σταμάτης  Ρήγας

14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας 

15.Ανδρέας Ορφανός

16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.

17.Ιωάννης Κατσιαούνης

18.Ελένη Καϊτσα

19.Κωνσταντίνος Παππής

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανάστασιος Λεονάρδος, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος ,ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου ,ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων και εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Χρυσικός, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φενεού κ. Σπυρίδων Κουτρέτσης ,ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Μπούκης ,ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Αθανάσιος Πανάγου , η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων κ. Ελένη Παπαθανασίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Βλάσιος Καραδήμας ,Ευάγγελος Χουσελάς, Ευάγγελος Καρακούσης ,Νικόλαος Χατούπης και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013» έθεσε υπόψη των μελών την επισυναπτόμενη πρόταση η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει:
1) Έργα υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής-Επενδύσεις ύψους 334.666,95€.
2) Έργα υπηρεσιών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού ύψους 73.100,00€
3) Έργα υπηρεσιών ύδρευσης –άρδευσης-αποχέτευσης –επενδύσεις ύψους 262.566,00€
4) Υπηρεσία τεχνικών έργων –οδοποιίας –επενδύσεις ύψους 2.250.260,12€ και
5) Έργα για λοιπές υπηρεσίες ύψους 655.640,72€
Σύνολο νέων έργων 3.616.233,79€
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επισήμανε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Καλλικράτης», η Δ.Ε.Δ. συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων το προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, τα οποία προσχέδια συντάσσονται, σύμφωνα με το άρ. 63 του ως άνω νόμου, από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 κλπ», όσο και με τις όμοιες της από 18/11/2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228 Α’), δόθηκαν οδηγίες μεταξύ άλλων και στους δήμους, τόσο για τις ημερομηνίες σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού και Ε.Π.Δ. όσο και για τον τρόπο εφαρμογής τους, καθιερώνοντας πλέον αυστηρές κυρώσεις, στις περιπτώσεις απόκλισης των εσόδων από τις δαπάνες σε ποσοστό άνω του 10% κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Επιπλέον με την υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων , οικονομικού έτους 2013. Ειδικότερα τονίζεται η προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουν οι δήμοι όσον αφορά την αποτύπωση στους νέους προϋπολογισμούς, των πραγματικών στοιχείων απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012. Η όποια υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων χωρίς νομικό έρεισμα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Πέραν αυτών, το άθροισμα των ποσών που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2013 στις ομάδες των εσόδων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό 30% το αντίστοιχο άθροισμα του έτους 2012. Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τη σύνταξη του προϋπολογισμού:
Οι Κ.Α.Π. 2013 (Κ.Α. 0611), θα πρέπει να υπολογιστούν στο ύψος της επιχορήγησης Νοεμβρίου 2012, επί 1,24 επί 12 μήνες.
Το ποσό για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (Κ.Α. 0614), θα βρίσκεται στο ποσό της επιχορήγησης 2012.
Ομοίως και τα ποσά που εγγράφονται στους αντίστοιχους ΚΑ και αποδίδονται σε παιδικούς σταθμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα.
Τα έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 27 ν. 3756/2009 «περί εξόφλησης οφειλών δημοσίου κλπ», (Κ.Α. 0619), θα αντιστοιχούν στο ποσό της επιχορήγησης 2012.
Οι επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ) θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα και θα αντιστοιχούν στο ποσό επιχορήγησης 2012 (ΚΑ 1311).
Τίθενται μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι όσον αφορά το χρονισμό (πορεία εκτέλεσης) εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
Κατόπιν αυτών και ειδικότερα όσον αφορά την επικείμενη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Σικυωνίων, οι πιστώσεις που θα εγγραφούν ενδεικτικά στους ως άνω αναφερόμενους Κ.Α. οι οποίοι εξασφαλίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία τόσο του Δήμου όσο και των Ν.Π. του, θα είναι οι εξής (σύμφωνα και με τα ποσά του έτους 2012):
Κ.Α. 0611 (ΚΑΠ) ………………………………….€ 3.194.140,81
Κ.Α. 0619 (άρ. 27 ν. 37567/09 κλπ) ……………….€ 540.410,78
Κ.Α. 1311 (ΣΑΤΑ)………………………………….€ 583.750,00
Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων, η προσπάθεια θα εντοπισθεί στη μείωση τους, ειδικότερα σε Κ.Α. όπου παρατηρείται διάθεση μεγάλων ποσών όπως καύσιμα και λιπαντικά. Η λειτουργία του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου εντός του 2013, θα συμβάλλει στο σκοπό αυτό.
Για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, θα δοθεί προτεραιότητα στα συνεχιζόμενα έργα και σε κάποια που κρίνονται απολύτως απαραίτητα είτε για λόγους λειτουργικούς είτε ακόμα και λόγους ασφάλειας των πολιτών. Νέα έργα χωρίς να διαθέτει ο δήμος τις απαιτούμενες πιστώσεις, δε θα πραγματοποιηθούν.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Ηλιακόπουλος Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Βελίνας ο οποίος ανέφερε τα εξής;
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τοπικού μας Διαμερίσματος εισηγείται τα πιο κάτω ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ στην επιτροπή Διαβούλευσης με την σειρά προτεραιότητας που κρίνουμε.
1. Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμό του χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου. Επειδή το χωριό μας είναι ίσως το μοναδικό που στερείται πλατείας και λόγω της συρρίκνωσης του πληθυσμού, κρίνεται αναγκαίο για να λειτουργήσει σαν πόλος έλξης των επισκεπτών που θα δώσουν ζωή στο χωριό. Επίσης λειτουργεί σαν χώρος εκδηλώσεων και του Συλλόγου και είναι άμεση ανάγκη ο ηλεκτροφωτισμός του και η διαμόρφωση ενός τμήματος με επίστρωση έστω και μόνο με μπετόν για να ικανοποιεί αξιοπρεπώς τις ανωτέρω ανάγκες.
2. Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος για εξωραϊσμό και πλήρωση των κανονισμών λειτουργίας.
3. Δημοτική οδοποιία επειδή σε ορισμένα σημεία είναι αδύνατη η διέλευση όπως για παράδειγμα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος.
4.Επέκταση του ηλεκτροφωτισμού.
5. Κίτρινη διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα γιατί εξ’ αιτίας της ομίχλης είναι επικίνδυνη η πορεία από και προς το χωριό.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλειος Τσατσάνης εκρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» Μποζικών ο οποίος ανέφερε, ότι είναι ανάγκη να γίνει Πολεοδομικό Γραφείο και ότι η Βιομηχανική περιοχή θέλει πολλή μελέτη για να γίνει, διότι θα υπάρξει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και Βιομηχανικής περιοχής. Ποίος είναι αρμόδιος για την καταβολή αποζημιώσεως σε περίπτωση απαλλοτριώσεων και έφερε ως παράδειγμα τη δημιουργία της Βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Αττικής, όπου στο τέλος έγινε ανάκληση των απαλλοτριώσεων. Κατά τα λοιπά συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Δημάρχου.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε τα εξής:
Διάβρωση στην κεντρική περιοχή του Κιάτου από τη θάλασσα έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην παιδική χαρά με επικινδυνότητα πλέον και στη χρήση της και
Διαπλάτυνση με αγορά εδαφικών λωρίδων ένθεν και ένθεν της οδού Σφαγεία έως Νεράτζας
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ανέφερε τα εξής: Δεν έχουν δοθεί τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και πολύ περισσότερο το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο και δεν θα μπορούσε να μας είχε δοθεί λόγω κακού συντονισμού , διότι και στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που υποτίθεται διαβουλεύεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό δεν εδόθησαν κάτι το οποίο σχολίασαν και πολλά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και ως εκ τούτου θα τοποθετηθώ κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Γεώργιος Κουκουμέλης εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σικυωνίων υπέβαλλε ηλεκτρονικά την εισήγησή του ως εξής:
1. Πετρέλαιο, Νερό, Ηλεκτρικό να περάσει στα γενικά έξοδα του Δήμου, όπως σε όλα τα άλλα Δημοτικά Κτήρια.
2. Προώθηση μελέτης – κατασκευής δικτύου οπτικών ινών, για γρήγορο, ασφαλές διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις αίθουσες.
3. Ενεργοποίηση του Κέντρου Κυκλοφοριακής Αγωγής για χρήση από τα σχολεία ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας. Έχουμε κάνει πρόταση σε συνεργασία με σχολές οδηγών του Δήμου αλλά δεν ευδοκίμησε.
4. Αύξηση των χρηματικών καταβολών από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου για λειτουργικές ανάγκες.
5. Επισκευή ή/και αντικατάσταση φωτοτυπικών, υπολογιστών, στα σχολεία. Ειδικά για τους υπολογιστές να ενταχθεί σε πρόγραμμα η πλήρης αντικατάσταση και εκ νέου εξοπλισμός των σχολείων με νέα τρέχουσας τεχνολογίας.
6. Αντικατάσταση των 2 προκατ αιθουσών του 1ου Δημοτικού Κιάτου με 1 διπλή αίθουσα, λόγω αποσύνθεσης και επικυνδινότητας για τα παιδιά.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σωτήριος Κοκκωνάκης Πρόεδρος του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών ο οποίος επισήμανε τα εξής:
1) Να εκσυγχρονιστεί η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (μικροφωνικές, μηχανές προβολής, καθίσματα κλπ)
2) Διαμόρφωση του δρόμου από Πετμεζά έως Παπαβασιλείου, που είναι παράλληλος με τις σιδηροδρομικές γραμμές, ώστε να γίνει ασφαλής, μιας και καθημερινά τον χρησιμοποιούν δεκάδες μαθητές.
3) Μελέτη και κατασκευή, μέσω προγραμμάτων, ενός Μουσείου Σεισμού, μεγάλο αναπτυξιακό έργο, μιας και θα δημιουργήσει -περιφερειακά- δεκάδες θέσεις εργασίας στην πόλη, αφού ένα τέτοιο μουσείο θα έχει ετήσια χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως σχολεία και τουρίστες.
Κατόπιν ο κ. Βασίλειος Παγώνης εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου ανέφερε τα εξής:
Καλεστήκαμε να κάνουμε τοποθέτηση χωρίς καν να υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό που ήθελα να πω για την ουσία της υπόθεσης είναι ότι ελπίζω στο νέο τεχνικό πρόγραμμα να μην υπάρχει τεχνικό έργο όπως αυτό της ΠΕΟ.
Αρχικά ήταν να γίνει ασφαλτοτάπητας για εννέα τετράγωνα ,μάλλον θα ολοκληρωθούν τα πέντε. Ήταν να ολοκληρωθεί πριν την εορταστική περίοδο αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Φαντάζομαι θα μας ενημερώσετε για το πότε και αν θα τελειώσει βάση του αρχικού σχεδίου.
Μετά απ αυτό δυο πράγματα θα ήθελα να επισημάνω για την βοήθεια του τεχνικού προγράμματος προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση της πόλης:
Πρώτον έντονο και καλά μελετημένο εξωραϊσμό των εισόδων της πόλης
Δεύτερον να προβλεφτούν νέες θέσεις στάθμευσης κοντά στο κέντρο της πόλης
Το βασικό όμως είναι να υπάρξουν άμεσες λύσεις και όχι μακροπρόθεσμα σχέδια
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Με δεδομένη την ισχνή οικονομική κατάσταση και χωρίς εξασφαλισμένο budget, είναι χωρίς ουσία να προτείνουμε έργα για το τεχνικό πρόγραμμα.
Ήδη ακούστηκαν πολλές σκέψεις και προτάσεις που όμως δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό, ένα master plan. Άλλωστε, δεν μπορεί να γίνει αυτό ούτε στην επιτροπή διαβούλευσης, ούτε στο δημοτικό συμβούλιο. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία, με ευρύτερη συμμετοχή, γνώση και εξειδίκευση.
Στις παρούσες συνθήκες, η δημοτική αρχή πρέπει κυρίως:
να εξασφαλίσει την κοινωνική μέριμνα για κάθε συμπολίτη μας που βρίσκεται σε πραγματική ανάγκη
να συνεχίσει τις περιστολές δαπανών σε κάθε τομέα, ώστε να έχει αποθεματικό για απαραίτητες παρεμβάσεις με αυτοχρηματοδότηση. Παράδειγμα, αντί να χρηματοδοτεί συλλόγους, να χρηματοδοτεί μόνο δράσεις που έχει αξιολογήσει ως ωφέλιμες
να εντείνει τις προσπάθειές της για εντάξεις στο ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο
να προετοιμάσει ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, με στόχους και προτεραιότητες, ώστε να είναι έτοιμη όταν θα ανοίξουν νέες χρηματοδοτήσεις.
Κατόπιν η εκπρόσωπος του Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών κ. Κυριακή Μαυραγάνη ανέφερε :
Τα πολύ σφικτά (σχεδόν μηδαμινά) έσοδα του Δήμου λόγω της κατάργησης των ΚΑΠ δεν επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά έργα.
Με δεδομένο αυτό και την επιβεβλημένη σφικτή οικονομική πολιτική του δήμου, τα μόνα που μπορώ να προτείνω είναι τα εξής:
να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν ξεκινήσει κυρίως της οδοποιίας, η οδοεπιδιόρθωση, πεζοδρόμια κτλ. πολλά από τα οποία έχουν χρονίσει δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των πολιτών.
Κάποια άλλα έργα που θα μπορούσαν να αναφερθούν όποτε και όταν έχουμε χρήματα είναι:
εύρεση χώρων στάθμευσης
ο χώρος της ΓΑΙΟΣΕ που θα παραδοθεί στο Δήμο, να γίνει χώρος που θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες (π.χ. ποδηλατόδρομος) αναβαθμίζοντας τη ζωή τους.
Θα ήταν καλό στα πλαίσια των προσπαθειών ανάδειξης της Σικυώνας να γίνει μια κλειστή αίθουσα δίπλα στο Μουσείο για εκδηλώσεις-διαλέξεις.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Κασκαρέλης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επισήμανε τα εξής:
1) Είσπραξη οφειλών. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος οι οφειλές του Δήμου προς
εργολάβους, προμηθευτές και γενικά προς ιδιώτες ανέρχονται σε 801.000 ευρώ ενώ οι οφειλές πολιτών προς τον Δήμο ανέρχονται σε 2.700.000 ευρώ. Πρέπει να επισπευσθεί η είσπραξη των οφειλομένων προς τον Δήμο με κάθε νόμιμο μέσο τουλάχιστον από τους έχοντες ώστε να εξοφληθούν οι οφειλές του Δήμου και να προκύψει και πλεόνασμα για εκτέλεση μικρών έργων.
2) ΕΣΠΑ. Την περίοδο αυτή της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, έσοδα για την εκτέλεση έργων μπορεί να προκύψουν μόνο από το ΕΣΠΑ και δεν βλέπουμε κανένα μεγάλο έργο να έχει ενταχτεί στο ΕΣΠΑ σε αντίθεση με την Κόρινθο που επιχορηγήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ με 4.500.000 ευρώ. Πρέπει από τώρα να γίνουν οι μελέτες και η προεργασία για τα άλλα προαπαιτούμενα ώστε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014 να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρήματα για έργα πνοής.
3) ΒΙΠΕ. Το Κιάτο ήταν το δεύτερο βιομηχανικό κέντρο της Πελοποννήσου και το πέμπτο εξαγωγικό της Ελλάδος ενώ σήμερα είναι ένα τίποτα. Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η πρόταση για
ίδρυση βιομηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ) με παντός είδους βιομηχανίες και όχι μόνο με σταφιδεργοστάσια ώστε να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας.
4) Δύο μεγάλες ήττες για τις οποίες κανείς δεν αισθάνεται την υποχρέωση να απολογηθεί αλλά ούτε να διεκδικήσει. Πολύ κριτική ασκήθηκε για το πρόγραμμα Καλλικράτης αλλά ξεχνάμε ότι για τη μη σωστή λειτουργία των θεσμών ευθύνονται συνήθως οι άνθρωποι και όχι οι θεσμοί. Είναι
διαχρονικές οι ευθύνες. Στην ανασύσταση των Καποδιστριακών Δήμων το 1998, ο Δήμος Σικυώνος έπρεπε δυτικά να φθάσει μέχρι τη Συκιά συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών χωριών πάνω από το Μελίσσι διότι τέτοιος ήταν ο Δήμος Σικυώνος το 1840. Παραχώρησαν τη δυτική παραλιακή ζώνη στο Ξυλόκαστρο χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και να σας μην έφτανε αυτό, στους Καλλικρατικούς Δήμους, ενώ η Αχαΐα που είναι μεγαλύτερη από την Κορινθία έχει 4 Δήμους, η Κορινθία έχει 6 για να εξυπηρετηθούν πολιτικές και προσωπικές στρατηγικές. Πως προέκυψαν οι 6 Δήμοι. Απλούστατα αφαιρέθηκαν από τον Δήμο Σικυωνίων οι Δήμοι Βέλου, Βόχας και Νεμέας. Και τώρα χωρίς επαρκή παραλιακή ζώνη επιθυμούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Το ζητούμενο, έστω και αργά, είναι εάν θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία άδικα και κατά παράβαση των κριτηρίων του Καλλικράτη χάσαμε. Απάντηση δεν δίνεται από κανένα αιρετό.
5) Πολεοδομικό Γραφείο. Ακούστηκε σήμερα ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ανεστάλη από 1.1.2013, η σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων στους Δήμους. Επόμενα, η εξαγγελία του Δήμου για λειτουργία από 1.1.2013 Πολεοδομικής Υπηρεσίας στον Δήμο Σικυωνίων δεν μπορεί επί του παρόντος να υλοποιηθεί. Είχα ταχτεί από τη ψήφιση του Νόμου Καλλικράτη υπέρ της ίδρυσης Πολεοδομίας στο Κιάτο. Τότε, πολλοί αιρετοί είχαν αντιδράσει. Αργήσαμε, και πέσαμε πάνω στην αναστολή. Πρέπει, όμως, να επιμείνουμε ώστε μετά την άρση της αναστολής να λειτουργήσει άμεσα το Π.Γ.
6) Πληθώρα Πολιτιστικών Συλλόγων. Σε μια εποχή έντονης κρίσης, παρατηρείται υπερπληθωρισμός πολιτιστικών συλλόγων αφού αρκούν 20 άτομα για να ιδρύσουν Σύλλογο. Πολλοί, όμως, Σύλλογοι έχουν αλληλοκαλυπτόμενους σκοπούς. Ενδείκνυται η συγχώνευση αυτών ώστε να παραχτεί καλύτερο από ποιοτικής άποψης έργο. Αυτό δεν αφορά μόνο το Κιάτο αλλά και τις πολύ μικρές και όμορες Κοινότητες που θα ωφεληθούν από τη συγχώνευση. Ο Δήμος μπορεί να σηματοδοτήσει μια τέτοια κατεύθυνση καταργώντας την επιδότηση για όσους δεν συμμορφωθούν.
7) Μετονομασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν σημαντικά έργα, ας ασχοληθούμε με μια εκκρεμότητα η οποία δεν έχει κανένα κόστος. Οι μετονομασίες όσων Δήμων και Κοινοτήτων είχαν όνομα ξενικό πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση από την Επιτροπή του καθηγητή Νικολάου Πολίτη με τη βοήθεια των Δημοδιδασκάλων. Στη φάση αυτή, στην περιοχή μας τα ονόματα άλλαξαν ως εξής: το 1927 Μεγάλη Βάλτσα σε Μεγάλος Βάλτος, Μικρή Βάλτσα σε Μικρός Βάλτος, Βοϊβοντά σε Τιτάνη, Γκιόζα σε Μάτι, Μάτσιεζα σε Στυμφαλία και το 1928 Ντούσια, Δούσια και Ζευγολατή σε Κεφαλάρι και Λιόπεσι σε Γονούσσα. Στη δεύτερη φάση, τη σκυτάλη παίρνουν τα Κοινοτικά Συμβούλια που με προτάσεις τους αλλάζουν τα ονόματα ως εξής: το 1951 Φονιάς σε Πανόραμα, το 1955 Μάτζανη σε Κρυονέρι, το 1964 Μπάσι σε Δροσοπηγή, το 1977 Καλύβια σε Αρχαία Φενεός και το 1981 Μπούζι σε Κυλλήνης.
Οι εκκρεμότητες είναι: 1) Γκούρα (λέξη αλβανική που σημαίνει πέτρα. Σημειώνεται ότι ο συγγραφέας Αντώνιος Μηλιαράκης επισκεπτόμενος το 1885 το Φενεό με έκπληξη αναφώνησε «πρωτεύουσα του Δήμου Φενεού είναι η Γκούρα, φέρουσα όνομα αλβανικόν, αλλ’ ουδαμού του δήμου ομιλείται η αλβανική») 2) Μούλκι (λέξη τουρκική που σημαίνει φθαρτή ιδιοκτησία που μπορεί να πουληθεί. Προτείνεται η μετονομασία σε Λυσίππειο αφού ο Λύσιππος έζησε στο χώρο του Μουλκίου και μόλις το 303 π.Χ. η πόλη μετακόμισε στο λόφο του Βασιλικού 3) Βίλια (αλβανικό) και Λούζι (σλάβικο) 4) Λέχοβα (σλάβικο, προτείνεται η μετονομασία του τοπωνυμίου σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρυονερίου). Στη δευτερολογία του ο Δήμαρχος δεν απάντησε και αναρωτιόμαστε γιατί;
Κατόπιν έλαβε το λόγο ο κ. Ηλίας Τσιάτσιος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
1.Δεν υπήρχε εισήγηση όπως και την προηγούμενη φορά στη επιτροπή διαβούλευσης πολιτών.
2.Ταμειακό υπόλοιπο, οφειλές, εισπράξεις, λοιπά έσοδα (υπάρχουν όλα αυτά στο Internet –site Δήμου ή κάπου αλλού;)
3.Παρακολούθηση, απογραφή εσόδων-εξόδων στο site του Δήμου υπάρχει;
4.Την προηγούμενη φορά στη επιτροπή διαβούλευσης οι πολίτες είχαν πει ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι τεράστιο και δεν θα υλοποιηθεί (τελικά βγήκαν αληθινοί).
5.Είναι απόλυτα σωστό να γίνουν έργα στο ύψος των χρημάτων που υπάρχουν στο ταμείο και που είναι διαθέσιμα κάθε μήνα. Αυτό ακουμπά την πραγματικότητα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλειος Ζάρκος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος επισήμανε τα εξής:
Περιφερειακός δρόμος Νεμέα-Κιάτο. Πιθανή πεζογέφυρα στον ποταμό Ελισσώνα.
Οπωσδήποτε ποδηλατογέφυρα όμως (ξύλινη) ώστε οι ηλικιωμένοι της περιοχής Μονοπωλίου Κ.Υγείας αλλά και τα παιδιά προς το Γυμνάσιο και Λύκειο κοντά στο Πάσιο να έχουν μια παραπάνω δίοδο από την Κεντρική γέφυρα του Ελισσώνα και την ΠΕΟ (για λόγους και Ασφαλείας)
Συμφωνώ με την τακτική Προϋπολογισμού στο να μην δημοπρατώνται έργα εάν δεν υπάρχουν τα χρήματα αλλά και την γενικότερη (μηνιαία) παρακολούθηση ώστε να υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα και να αποφευχθεί ει το δυνατόν το ..χειρότερο.
Πρακτικά δεν μπορούν μα γίνουν περαιτέρω προτάσεις.
Το Κιάτο είναι πανέμορφη πόλη και αυτό πρέπει να προ… πολύ περισσότερο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας ο οποίος ανέφερε τα εξής:
-Δημιουργία ΥΠΔΟΜ (Υπηρεσία Δόμησης) στο Δήμο Σικυωνίων.
Πιστεύουμε ότι σε καιρό ύφεσης της οικοδομικής δραστηριότητας μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει πιο «ομαλά» μια τέτοια υπηρεσία, η οποία επιβάλλεται να δημιουργηθεί κάποια στιγμή (Καλλικράτης).
– Χαρακτηρισμός ως «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» των ορεινών οικισμών των πρώην Δήμων Φενεού και Στυμφαλίας καθώς και του πρώην Δήμου Σικυωνίων με επιβολή ειδικών φόρων δόμησης (μορφολογικούς, υλικά δόμησης, χρώμα). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην ορεινή Κορινθία επιστροφή σε παραδοσιακά μορφολογικά πρότυπα και υλικά (πέτρα-ξύλο) ανέγερσης νέων οικοδομών και προσθηκών σε παλαιότερες. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί και αποζητά (θα συμπληρώναμε) την επιβολή τέτοιων όρων δόμησης και συνάμα θα προστατεύσουμε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική, ό,τι τουλάχιστον έχει απομείνει.
– Στα πλαίσια της προστασίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Δημοτικής Περιουσίας, πρώην Κοινοτικά Καταστήματα, Αγροτικά Ιατρεία, Σχολεία κλπ. Απόδοση σε Συλλόγους Πολιτιστικούς,

Αθλητικούς ή και ιδιώτες με πιθανή αλλαγή χρήσης του (π.χ. υγειονομικού ενδιαφέροντος) ώστε να μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας τους ή και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά..

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.1/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21-1-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email