Γραμματειακή Υποστήριξη

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/23-1-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας Μιχαήλ Νταγκαζίδη του Ελευθερίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου των Τοπικών Κοινοτήτων Κλημεντίου και Κρυονερίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτών.

Στο Κιάτο σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ.1040 /18-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος
  1. 2.Ιωάννης Σωτηρόπουλος
  1. 3.Αθανάσιος Πανάγου
  1. 4.Γεώργιος Μπούκης
  2. 5.Γεώργιος Θελερίτης
  3. 6.Σπυρίδων Κουτρέτσης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο” Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας Μιχαήλ Νταγκαζίδη του Ελευθερίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου των Τοπικών Κοινοτήτων Κλημεντίου και Κρυονερίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτών, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ορίζονται τα εξής:
«9.Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας».
Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του τακτικού υπαλλήλου Νταγκαζίδη Μιχαήλ του Ελευθερίου για την γραμματειακή υποστήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων Κλημεντίου και Κρυονερίου, με αντίστοιχη αποδέσμευση της υπαλλήλου Γκαβάγια Γεωργίας η οποία την ασκούσε έως σήμερα και στην οποία έχει επίσης ανατεθεί η γραμματειακή υποστήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθ.115/31-5-2011 απόφασης Δημάρχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• την παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
• τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την ανάθεση γραμματειακής εξυπηρέτησης και παροχής διοικητικής βοήθειας των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων Κλημεντίου και Κρυονερίου στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Νταγκαζίδη Μιχαήλ του Ελευθερίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 23-1 -2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email