Γραμματειακή Υποστήριξη

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/23-1-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου μας Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουλίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

Στο Κιάτο σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ.1040 /18-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος
2. Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3. Αθανάσιος Πανάγου
4. Γεώργιος Μπούκης
5. Γεώργιος Θελερίτης
6. Σπυρίδων Κουτρέτσης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο” Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου μας Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουλίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτής” έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ορίζονται τα εξής:
«9.Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας».
Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό της τακτικής υπαλλήλου Λίγκα Παναγιώτας του Θωμά για την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας του Σουλίου, με αντίστοιχη αποδέσμευση της υπαλλήλου Θελερίτη Βασιλικής η οποία την ασκούσε έως σήμερα και στην οποία έχει επίσης ανατεθεί η γραμματειακή υποστήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων Μποζικών και Μικρού Βάλτου, με αντίστοιχη τροποποίηση της αριθ.115/31-5-2011 Απόφασης Δημάρχου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• την παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
• τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την ανάθεση γραμματειακής εξυπηρέτησης και παροχής διοικητικής βοήθειας των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σουλίου στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 23-1 -2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email