Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Κιάτο, 09.11.2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 11461

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ταχ. Διεύθ.: Γ. Γεννηματά 2

ΤΚ.: 20200, Κιάτο

Τηλ. : 2742360148

Fax:2742023562

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

3.Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο Δήμο Σικυωνίων ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

4.Τις υπ’ αριθμ. 410/2019, 195/2020, 196/2020, 197/2020 και 198/2020 αποφάσεις του Δημάρχου Σικυωνίων δυνάμει των οποίων ορίσθηκαν στο Δήμο Σικυωνίων πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

5.Το γεγονός ότι, από το σύνολο των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών/Ειδικών Συμβούλων/Επιστημονικών Συνεργατών, τυγχάνει καλυμμένη μία (1) θέση, ως εκ τούτου, παραμένουν διαθέσιμες θέσεις Ειδικών Συνεργατών/Ειδικών Συμβούλων/Επιστημονικών Συνεργατών.

6.Το γεγονός πως υφίσταται πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα προκύψει κατόπιν της κάλυψης της ως άνω θέσης.

7.Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σικυωνίων, αποφοίτου Α.Ε.Ι. Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών, για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε ζήτημα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών (μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων, σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών σχεδίων, τελικών επιμετρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή κλπ).

Γνωστοποιεί

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, αποφοίτου Α.Ε.Ι. Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών (μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων, σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών σχεδίων, τελικών επιμετρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και σχετική εμπειρία, ως εξής:

Α)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (άρθρα 11 έως και 17), ήτοι:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος).
 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).
 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 6. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Β)Να κατέχουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ)Να κατέχουν Πτυχίο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.

Δ)Να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία συνεργασίας με Ο.Τ.Α. σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής γλώσσας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά την πρόσληψη.
 6. Για την εμπειρία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προσκομίσουν:

Α)Οι μισθωτοί/ες:

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β)Οι ελεύθεροι επαγγελματίες:

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Γ)Αμφότεροι:

Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του/της ενδιαφερομένου/ης στα παραπάνω αντικείμενα.

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Επίσης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του/της έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που άρχεται από την επομένη  της  δημοσίευσης  της  παρούσας  δια του τύπου. Η δημοσίευση θα λάβει χώρα την 11η.11.2020.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email