Απόφαση 99/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/26-6-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 99

Περίληψη: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική
Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία
Δήμου Σικυωνίων» Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ.
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 1ο
——————–
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία Δήμου Σικυωνίων» Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εξέθεσε ότι την
11-06-2013 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008), σύμφωνα με τoν Α΄ειδικό προϋπολογισμό 2011 της αριθμ. 17/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία επικαιροποιήθηκε την 22-3-2013 για το έργο «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία Δήμου Σικυωνίων»
προϋπολογισμού € 442.000,00 κατά τον οποίο προσήλθαν πέντε (5) διαγωνιζόμενοι και έγιναν δεκτοί τρείς (3).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη και το από 20-06-2013 Πρακτικό – Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού , σύμφωνα με το οποίο προκύπτει μειοδότης ο Ε.Δ.Ε Λαλιώτης Κωνσταντίνος με μέση έκπτωση είκοσι επτά επί τοις εκατό ( 27%), εισηγήθηκε στην Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού για να εκτελεσθεί σύντομα το έργο.
Με την αριθμ. 71/ 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩ1Θ-5ΘΒ ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία Δήμου Σικυωνίων» Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011 έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30-7323.004 με ποσό € 442.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 465/2013).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του ανοικτού διαγωνισμού που έγινε την 11-06-2013 για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθμ. 17/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία επικαιροποιήθηκε την 22-3-2013
κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης ο Ε.Δ.Ε Λαλιώτης Κωνσταντίνος με μέση έκπτωση 27% στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στον μειοδότη Ε.Δ.Ε Λαλιώτη Μιλτ. Κωνσταντίνο, με έδρα την Πάτρα, με μέση έκπτωση είκοσι επτά επί τοις εκατό (27%) και ΑΦΜ 035596823 , σύμφωνα με την από 20-06-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7323.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό € 442.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 465/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email