Απόφαση 98/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 98

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε αίτηση καταβολής
αποζημίωσης της Τσαμαντά Ελένης σχετικά με ζημιά που προκλήθηκε στο
αυτοκίνητό της.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ.
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α Α΄ προ ημερήσιας διάταξης
———————————————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος ,Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε αίτηση καταβολής αποζημίωσης της Τσαμαντά Ελένης σχετικά με ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
α) την από 20-6-2013 Αίτηση της Τσαμαντά Ελένης , κατοίκου Ξυλοκάστρου για καταβολή ως αποζημίωσης ποσού € 1.878,00 από ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της , όπως προκύπτει από τη συνημμένη προσφορά του συνεργείου αυτοκινήτων Φαρμάκη Κων/νου και
β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για την παροχή σχετικής γνωμοδότησης για περαιτέρω εξωδικαστική επίλυση ή όχι της διαφοράς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά δύο (2) λευκών των κ. κ. Ζαχαριά Χρήστου και Σπανού Κωνσταντίνου

Α.- Εγκρίνει να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 .
Β.- Ορίζει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα , να γνωμοδοτήσει επί της από 20-6-2013 Αίτησης της Τσαμαντά Ελένης , κατοίκου Ξυλοκάστρου για καταβολή ως αποζημίωσης ποσού € 1.878,00 από ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Γ.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email