Απόφαση 97/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 97

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου
στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 24ο
—————————–
Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
α) την αριθμ. 2/25-2-2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού περί τροποποίησης του Κανονισμού νεκροταφείου και
β) το από 23-5-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το οποίο συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και
εξέθεσε ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αναπροσαρμογή των τελών του νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού , απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010.

Σωτηρόπουλος Ιωάννης: Προτείνω το ποσό των € 1.000,00 για το διπλό τάφο μετά θάνατον σε μόνιμο κάτοικο και μη δημότη, αντί του ποσού των € 1.500,00 και το ποσό των € 800,00 για το μονό, αντί των € 1.000,00. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη σχετική απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι τρείς (3), συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, υπέρ της πρότασης του Τ.Σ. Κάτω Διμηνιού, κατά δύο (2) που τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Σωτηρόπουλου και μιας (1) λευκής του κ. Ζαχαριά .

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου, όπως παρακάτω:
1. Δικαιώματα σύστασης διπλού τάφου προ θανάτου σε καταγόμενο δημότη και μόνιμο κάτοικο ποσό € 300,00 .
2. Δικαιώματα σύστασης μονού τάφου προ θανάτου σε καταγόμενο δημότη και μόνιμο κάτοικο ποσό € 200,00 .
3. Δικαιώματα σύστασης διπλού τάφου μετά θάνατον σε μόνιμο κάτοικο και μη δημότη ποσό € 1.500,00 .
4. Δικαιώματα σύστασης μονού τάφου μετά θάνατον σε μόνιμο κάτοικο και μη δημότη ποσό € 1.000,00 .
5. Τέλος χρήσεως – διατηρήσεως παντός είδους τάφου ποσό € 10,00 ετησίως.

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 14-6-2013 και για επτά (7) ημέρες μέχρι και 21-6-2013 προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 97/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email