Απόφαση 92/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 92

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων
βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων περί της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
δυνάμει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια ύδρευσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 19ο
————————-
Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων περί της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δυνάμει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια ύδρευσης από τις πηγές Δρίζας της Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εξέθεσε ότι
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 129972/8.6.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης κι Αποκέντρωσης, υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπ. Πολιτισμού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά-Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) νομού Κορινθίας.
Μεταξύ των διαλαμβανομένων σε αυτήν όρων αναφέρεται πως η Κόρινθος υποχρεούται να λαμβάνει συγκεκριμένες ποσότητες ύδατος και να διενεργεί ποιοτικούς και ογκομετρικούς ελέγχους.
Σε σχετικό αίτημα που κοινοποίησε ο Δήμος Σικυωνίων προς το Δήμο Κορίνθίων και τη Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου περί της τήρησης των ανωτέρω όρων ουδείς ανταποκρίθηκε, ομοίως και σε σχετική εξώδικη όχλησή μας.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους δυνάμει των οποίων υδροδοτήθηκε που ούτως ή άλλως στοχεύουν στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος στην περιοχή καθώς και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δήμου Κορινθίων περί της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δυνάμει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια ύδρευσης από τις πηγές Δρίζας της Στυμφαλίας και στη συνέχεια υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί, δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email