Απόφαση 91/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 91

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για υπεράσπιση του υπαλλήλου του Δήμου Δουβή
Γεωργίου για ρίψη απορριμμάτων σε πρανές φυσικού ρέματος χωρίς άδεια.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 18ο
————————-
Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υπεράσπιση του υπαλλήλου του Δήμου Δουβή Γεωργίου για ρίψη απορριμμάτων σε πρανές φυσικού ρέματος χωρίς άδεια» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη το από 12-12-2012 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου με το οποίο ο υπάλληλος του Δήμου, Δουβής Γεώργιος, οδηγός του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 2220 φορτηγού του Δήμου, καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου κατά τη δικάσιμο της 17-6-2013, προκειμένου να δικαστεί με την κατηγορία ότι την 14-3-2012 στη δασική θέση « Λιτσάρδα» Σουλίου κατελήφθη να έχει ρίξει χωρίς άδεια αρμόδιας Αρχής απορρίμματα, αδρανή υλικά σε πρανές φυσικού ρέματος, το οποίο αποτελεί δημόσια δασική έκταση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος Κορίνθου, κ. Ιωάννα Παπαιωάννου για την υπεράσπιση του υπαλλήλου του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο Κορίνθου, κ. Ιωάννα Παπαιωάννου προκειμένου ν’ αναλάβει την υπεράσπιση του Γεωργίου Δουβή στη δίκη που έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 17ης Ιουνίου 2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε εκδικαστεί από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email