Απόφαση 90/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 90

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Αικατερίνης Ζακούρα- Σκούρα και
λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου τους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 17ο
————————-
Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Αικατερίνης Ζακούρα- Σκούρα και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου τους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη την από 9-4-2013 Αίτηση (αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτρίωσης) των α) Αικατερίνης σύζυγ. Σκούρα Παναγιώτη θυγατέρα Ζακούρα Ζαφειρίου β) Αγγελικής Ζακούρα θυγατέρα Ζαφειρίου και γ) Ευάγγελου Ζακούρα του Ζαφειρίου , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων , σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων απαλλοτρίωσης ακινήτων τους, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο την 14-05-2013 με Δικαστικό Επιμελητή και
εισηγήθηκε να ορισθεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, η Δικηγόρος κ. Παπαθεοφάνους Γεωργία.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κ. Παπαθεοφάνους Γεωργία , για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στη συζήτηση της από 9-4-2013 Αίτησης (αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτρίωσης) των α) Αικατερίνης σύζυγος Σκούρα Παναγιώτη θυγατέρα Ζακούρα Ζαφειρίου β) Αγγελικής Ζακούρα θυγατέρα Ζαφειρίου και γ) Ευάγγελου Ζακούρα του Ζαφειρίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων απαλλοτρίωσης ακινήτων τους, που έχει ορισθεί για την 27η Νοεμβρίου 2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email