Απόφαση 89/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 89

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνης και Σπυρίδωνος στην Τ.Κ.
Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη
του Συμβολαίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 16ο
————————-
Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνης και Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής
1) την από 30-5-2013 κοινή αίτηση-δήλωση α) της Ρεβίθη Αικατερίνης και β) του Ρεβίθη Σπυρίδωνος σχετικά με την πρόθεσή τους να δωρίσουν στον Δήμο Σικυωνίων ακίνητο στη θέση «Πλατανόβρυση» της Τ.Κ. Φενεού για ην ανάπλαση της περιοχής και
2) το από 3-6-2013 έγγραφο – γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Φενεού με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς του ακινήτου από το Δήμο Σικυωνίων που είναι ο καθολικός διάδοχος του τ. Δήμου Φενεού
΄Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρος εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Σικυωνίων η δωρεά και να ορισθεί Συμβολαιογράφος για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72
παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την από 3-6-2013 θετική γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φενεού και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας Ρεβίθη Αικατερίνη και Ρεβίθη Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φενεού στη θέση «Πλατανόβρυση» της Δημοτικής Ενότητας Φενεού , σύμφωνα με την από 30-5-2013 κοινή δήλωσή τους για την ανάπλαση της περιοχής.

Β.- Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τους δωρητές .

Γ. – Ορίζει τη Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου να προβεί στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στη δωρεά του παραπάνω αναφερομένου ακινήτου .

Δ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.002 «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου με ποσό € 5.000,00 .

Ε.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου μεταβίβασης του ακινήτου (Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής δωρεάς κ.λ.π).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email