Απόφαση 88/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 88

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Χαντζή Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την
ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 15ο
————————-
Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Χαντζή Σπυρίδωνος στην Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του Συμβολαίου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής
1) την από 30-5-2013 αίτηση-δήλωση του Χαντζή Σπυρίδωνος του Πέτρου σχετικά με την πρόθεσή του να δωρίσει στον Δήμο Σικυωνίων ακίνητο στη θέση «Πλατανόβρυση» της Τ.Κ. Φενεού για την ανάπλαση της περιοχής με την προϋπόθεση λειτουργίας του βόθρου που υπάρχει στο ακίνητο και εξυπηρετεί την οικία του που βρίσκεται σε διπλανό ακίνητο και
2) το από 3-6-2013 έγγραφο – γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Φενεού, Ζέρβα Γεωργίου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς του ακινήτου από το Δήμο Σικυωνίων που είναι ο καθολικός διάδοχος του τ. Δήμου Φενεού, με την προϋπόθεση που θέτει στη δήλωσή του.
΄Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Σικυωνίων η δωρεά και να ορισθεί Συμβολαιογράφος για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72
παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την από 3-6-2013 θετική γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φενεού και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας Χατζή Σπυρίδωνος,, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φενεού στη θέση «Πλατανόβρυση» της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, σύμφωνα με την από 30-5-2013 δήλωσή του για την ανάπλαση της περιοχής.
Δέχεται την προϋπόθεση λειτουργίας του βόθρου που υπάρχει στο ακίνητο και εξυπηρετεί
την οικία του δωρητή που βρίσκεται σε διπλανό ακίνητο.

Β.- Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον δωρητή .

Γ. – Ορίζει τη Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κ. Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου να προβεί στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στη δωρεά του παραπάνω αναφερομένου ακινήτου.

Δ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.002 «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου με ποσό € 5.000,00 .

Ε.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου μεταβίβασης του ακινήτου (Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής δωρεάς κ.λ.π).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email