Απόφαση 82/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 82

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 8ο
————————-
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
την αριθμ. 172 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν

1) η αριθμ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου» ποσού € 1.120,96 σε βάρος του Κ.Α. 15-6632.001 του προϋπολογισμού του Δήμου

2) η αριθμ. 8/2013 Τεχνική Περιγραφή εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών μηχανημάτων » ποσού € 14.999,80 σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.007 του προϋπολογισμού του Δήμου

3) η αριθμ. 5/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών- φωτοτυπικών μηχανημάτων -, fax , εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού € 5.095,89 σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

4) η αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης» ποσού € 14.986,07 σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

5) η αριθμ. 7/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού € 2.996,70 σε βάρος του Κ.Α. 30-6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

6) η αριθμ. 8/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού € 2.000,42 σε βάρος του Κ.Α. 10-6611.002 του προϋπολογισμού του Δήμου

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την αριθμ. 172 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αριθμ. 5 , 6, 7 και 8/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας , την αριθμ. 8/2013 Τεχνική Περιγραφή και την αριθμ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής του Δήμου, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. : 15-6632.001
«Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης
(ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων του Δήμου» € 1.120,96
(αριθμ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 479/2013

Στον Κ.Α. : 10-6265.007
«Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών μηχανημάτων » € 14.999,80
( αριθμ. 8/2013 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 478/2013

Στον Κ.Α. : 10-6613.004
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών-
φωτοτυπικών μηχανημάτων -, fax , εντύπων
μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» € 5.095,89
( αριθμ. 5/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 474/2013

Στον Κ.Α. : 15-7135.004
«Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία υπαίθριων
χώρων άθλησης» € 14.986,07
( αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 475/2013

Στον Κ.Α. : 30-6613.004
«Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και υλικών
πολλαπλών εκτυπώσεων» € 2.996,70
( αριθμ. 7/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 476/2013

Στον Κ.Α. : 10-6611.002
«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου» € 2.000,42
( αριθμ. 8/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 477/2013

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους μεταφοράς Α/θμιας
Εκπαιδευσης από 9ο έως και 12ο/2012 για τη μεταφορά τους
από το σπίτι τους στο σχολικό συγκρότημα που φοιτούν ,
από τις περιοχές των οποίων δεν διέρχονται δρομολόγια του
ΚΤΕΛ – ΚΥΑ 35415/28-7-11 € 505,75
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 473/2013

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email