Απόφαση 81/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 81

Περίληψη: Ανάκληση των με αριθμ. 65, 66 και 67/2013 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 7ο
—————————–
Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση των αριθμ. 65, 66 και 67/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη το από 6-6-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
Κιάτο 6/06/2013
Τμήμα: Τεχνική ΥπηρεσίαΠληροφορίες: Λ. Κατσιδήμα Προς : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε όπως γίνει ανάκληση των παρακάτω Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση εκτέλεσης Εργασιών:
§ υπ’ αρ. 65/2013 που αφορά σε ψήφιση και διάθεση πίστωσης
§ υπ’ αρ. 66/2013 που αφορά σε ψήφιση και διάθεση πίστωσης και καθορισμό όρων διακήρυξης
§ υπ’ αρ. 67/2013 που αφορά σε ψήφιση και διάθεση πίστωσης και καθορισμό όρων διακήρυξης,
επειδή σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 πρέπει να προηγηθεί αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να τεκμηριώνει την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.

Ο Προϊσταμένος ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Β. ΠαπαβασιλείουΠολ. Μηχ. ΠΕ3

΄Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάκληση των με αριθμ. 65, 66 και 67/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι τεσσάρων (4) υπέρ κατά δύο (2) λευκών των κ. κ. Ζαχαριά Χρήστου και Σπανού Κωνσταντίνου

– Ανακαλεί
α) την αριθμ. 65/13-5-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων (Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών εδάφους και χαλικοστρώσεων αγροτικών δρόμων) προϋπ/σμού € 24.600,00
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 463/2013

β) την αριθμ. 66/13-5-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης για «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 461/2013) και

γ) την αριθμ. 67/13-5-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης για Εργασίες «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ. Ε. Σικυωνίων» (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 462/2013)

για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email