Απόφαση 8/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 28-1-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 / 2014

Περίληψη: «Oρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ( Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 2054/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον «Oρισμό Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο (Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού )» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω έγγραφο που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κιάτο 22/01/2014

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax
:
:
:

Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο
20 200
Τ. Χασιώτης,
Α. Σπυρόπουλος,
Μ. Μαθιόπουλος
27423-60107
27420-23562 ΠΡΟΣ:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 50/2011 μελέτη του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ», προϋπολογισμού 635.000,00 €,
2. Το αριθ. 30682/30.12.2013 συμφωνητικό, ποσού 558.799,98 €,
3. Την αριθ. 907/14-01-2014 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου και
4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012, οι οποίες προβλέπουν ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3, o επιβλέπων του έργου Χασιώτης Τιμολέων Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και ότι η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011,

Απαιτείται, μετά τα ανωτέρω, να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 28-1-2014 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής για το εν λόγω έργο κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω να

Α.- Ορίζει μέλος της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ» την κ. Μαστέλλου Γεωργία ΠΕ6 ως τακτικό μέλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και την κ. Κόλλια Γεωργία ΤΕ5 ως αναπληρωματικό μέλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος
1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Νικόλαος Παπαβασιλείου

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28-1- 2014

Print Friendly, PDF & Email