Απόφαση 77/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 77

Περίληψη: Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση
Χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για
εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 3ο
————————

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη το από 4-6-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Σικυωνίων

ΘΕΜΑ:
« Μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του Προαστιακού για τις ανάγκες εγκατάστασης αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
« Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι γίνεται Δημοπρασία.
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της 10450/2013 Διακήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση χώρου παραπλεύρως του Σταθμού του Προαστιακού για την εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων» και αφού πέρασε η προβλεπόμενη προθεσμία είκοσι (20) ημερών (Π.Δ.270/81 άρθρο 5) εκδήλωσης ενδιαφέροντος , δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος.
Για το λόγο αυτό καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί για το άγονο της διαδικασίας και περαιτέρω ενέργειες.
Κιάτο 4 / 6/ 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα.
Η Εισηγήτρια Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Πολυξένη Ράπτη Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ, κατά μιας (1) λευκής του κ. Ζαχαριά
Χρήστου

Α.- Διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο Δήμος Σικυωνίων για τη μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για τις ανάγκες εγκατάστασης αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων .

Β.- Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει ενδεχομένως για την απευθείας μίσθωση χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για την εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων, ειδικά αιτιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email