Απόφαση 78/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/11-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 78

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων με προπληρωμένο τέλος
διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου για τη
διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 13022/6-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Σπανός Κωνσταντίνος «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 4ο
—————————–
Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-6-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της δημοτικής υπαλλήλου Κελλάρη Γεωργίας σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου.
Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι με την ψήφιση του Ν. 2065/1992 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113/30-6-92, καταργήθηκαν όλες οι ταχυδρομικές ατέλειες που είχαν χορηγηθεί στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) μπορεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (και μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ») να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα Δημοτικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ όσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού € 6.127,20 στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γεωργίας Κελλάρη του κλάδου ΥΕ1, για την αγορά φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει από την πίστωση του Κ.Α. 00-6221. που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ποσό € 6.127,20 για ταχυδρομικά τέλη διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και με την αριθμ. 97/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει καθορισθεί ως Κωδικός δεκτικός προπληρωμής. (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 470/2013).

Γ.- Εξουσιοδοτεί την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των € 6.127,20 για την αγορά φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.
Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Χουσελάς Ευάγγελος
4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email