Απόφαση 7/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2/28-1-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 7

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά
το έτος 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 2054/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

…………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 1ο
————————–
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ψήφιση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2014», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό και την αιτιολογική έκθεση οικονομικού έτους 2014.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις γραμμένες και υπάρχουσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω εξειδικευμένων πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 κατά Υπηρεσία και κωδικό αριθμό, οι οποίες θα διατεθούν σταδιακά και ανάλογα των αναγκών του Δήμου κατά το τρέχον οικονομικό έτος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του στους διάφορους τομείς δραστηριότητάς του, δηλαδή:

Κωδικός Αριθμός 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
00-6062 Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων 58/2014 1.000,00€
00-6111.001 Αμοιβές Νομικών 59/2014 30.000,00 €

00-6111.002 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 60/2014 3.000,00 €

00-6111.003 Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κλπ συμβολαίων 61/2014 1.000,00€

00-6116. Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 62/2014 2.000,00€

00-6117.001 Γιατρός εργασίας 63/2014 5.000,00€

00-6117.007 Tεχνικός Ασφαλείας 64/2014 5.000,00€

00-6133. Αποζημίωση μελών και γραμματέα Φορολογ. Επιτροπών 65/2014 300,00€

00-6151.001 Δικαιώματα για την Είσπραξη τελών καθαριότητας-Φωτισμού 66/2014 55.000,00€
00-6151.002 Δικαιώματα για την Είσπραξη Δημοτικού Φόρου 67/2014 7.000,00€

00-6151.003 Δικαιώματα για την Είσπραξη Τέλους Ακ. Περ.(ΤΑΠ) 68/2014 3.500,00 €

00-6153. Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 69/2014 10.000,00€

00-6224.001 Tέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και Ειδικών ραδιοδικτύων 71/2014 1.500,00€

00-6311.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (φόρος τόκων καταθέσεων) 70/2014 1.000,00€

00-6311.002 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 72/2014 500,00€

00-6312.001 Φόρος κληρονομιών, γονικών παροχών κλπ Ν.3842/2010 73/2014 45.000,00€

00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 74/2014 1.000,00€

00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά Μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κλπ τοπικές Εφημερίδες με ΑΔΣ

75/2014 2.000,00€

00-6452 Συνδρομή για την ιστοσελίδα του Δήμου μας (site) 76/2014 1.000,00€

00-6453.003 Ετήσια Συνδρομή Δήμου στην Επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Εθνικό ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Υγιών πόλεων –
Προαγωγής Υγείας» 77/2014 700,00€
00-6453.004 Συνδρομή Δήμου για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 78/2014 1.000,00€

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 79/2014 1.000,00€

00-6492.001 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 80/2014 7.000,00€

00-6492.002 Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών 81/2014 10.000,00€

00-6494.
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 82/2014
2.000,00€

00-6495.004 Αποζημίωση Δημοσίου (ΚΑΕ 2332) για χορήγηση στοιχείων
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 83/2014 500,00€

00-6495.007 Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία
2013-2015 (Ποσό έτους 2014= 2.000,00 €) 84/2014 2.000,00€
00-6495.008 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. Μεταμ. Σωτήρος Κιάτου, σύμφωνα με την 10111/2006 Διαθήκη της αποβιωσάσης Αννας Τσουτσάνη
85/2014 5.400,00€
00-6514.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 86/2014 1.000,00€

00-6514.002 Δικαστικά έξοδα & εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών).
87/2014 1.000,00€
00-6515.001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδημάτων σε τρίτους (Έξοδα Καρνέ κ.λ.π.) 88/2014 1.000,00€

00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 89/2014 165.000,00€

00-6712.004 Επιχορήγηση από Κ.Α.Π για μισθοδοσία προσωπικού Παιδικών
Σταθμών και χώρων άθλησης Ν. 2880/2001 προς το ΝΠΔΔ
«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού,
Κοινωνικών Δράσεων, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»
90/2014 218.266,42€

00-6715.010 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Σικυωνίων» σύμφωνα με τη συστατική πράξη
91/2014 18.000,00€
00-6715.011 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το ΝΠΔΔ«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σικυωνίων» σύμφωνα με τη συστατική πράξη 92/2014 23.000,00€

00-6715.12 Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου προς το ΝΠΔΔ «Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικών Δράσεων, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με τη συστατική πράξη
93/2014 100.000,00€
00-6721.002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) Ο ΑΡΙΩΝ
94/2014 5.586,00€

00-6726.003 Απόδοση 15% του Τ.Α.Π. (Ν. 2130/1993,αρθ.24, παρ.19) 95/2014 13.084,68€
00-6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 96/2014 2.000,00€
00-6821.004 Πρόστιμα για την λειτουργία του ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με αριθ.ΟΙΚ.811/22-3-13 Αποφ.Υπ.ΠΕ.Κ.Α. 97/2014 60.500,00€

00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 98/2014 2.000,00€
00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης

99/2014 2.000,00€

Κωδικός Αριθμός 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
10-6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (ΔΕ Σικυωνίων-Στυμφαλίας-Φενεού) 100/2014 3.800,00€

10-6012.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου 101/2014 1.500,00€

10-6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικής
Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων 102/2014 13.000,00€

10-6012.004 Αποζημίωση υπερωρ.εργασίας προσωπικού Οικονομ.
& Διοικητ.υπηρεσιών (Αρθρο 16 Ν. 3205/03) 103/2014 3.000,00€

10-6232.001 Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π (Επιχορηγηση ΥΠΕΣ από
ΚΑΠ) 104/2014 5.785,20 €

10-6232.002 Μισθώματα κτιρίων στέγασης γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 105/2014 3.000,00€

10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 106/2014 2.900,00€

10-6271. Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1072014 30.000,00€
10-6273. Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
108/2014 81.635,29€

10-6422. Οδοιπορικά έξοδα & αποζημ. μετακινούμενωνυπαλ/λων 109/2014 3.000,00€

10-6461. Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 110/2014 1.500,00€

10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 111/2014 1.000,00€

10-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 112/2014 500,00€

Κωδικός Αριθμός 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Α.Υ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
15-6232.001
Μισθώματα σχολικών κτιρίων (Αρθρ 94 παρ. 4 περ. 16 Ν.3852/10) 113/2014 3.440,76€

15-6232.002 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικών Δομών 114/2014 3.200,00€

Kωδικός Αριθμός 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Π.Α.Υ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες
ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 115/2014 10.000,00€

20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 116/2014 5.000,00€

20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας& για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 117/2014 5.000,00€

20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων 118/2014 650.000,00€

20-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων 119/2014 1.289,00€
20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 120/2014 9.166,00€
20-6277.002 Δαπάνη για υγειονομική ταφή απορριμμάτων 121/2014 160.000,00€

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμ υπαλ/λων 122/2014 2.000,00€

Κωδικός Αριθμός 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Π.Α.Υ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
25-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων 123/2014 172.240,62 €

Κωδικός Αριθμός 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Α.Υ
30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες
ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 124/2014 3.000,00€

30-6231.001 Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμ. οχημάτων Μεγ.Βάλτου 125/2014 300,00€

30-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 126/2014 3.007,00€
30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 127/2014 1.490,00€

30-6422. Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμ.Υπαλλήλων 128/2014 2.000,00€

30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 129/2014 500,00€

30-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 130/2014 1.500,00€

Κωδικός Αριθμός 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 131/2014 2.000,00 €

Κωδικός Αριθμός 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Π.Α.Υ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
45-6271. Yδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 132/2014 47.486,69€

Κωδικός Αριθμός 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Α.Υ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
70-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 133/2014 1.110,00€

70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 134 /2014 1.038,00€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28 Ιανουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email