Απόφαση 7/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 7

Περίληψη: Ανάκληση της 595/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 19:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1051/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17oυ θέματος ] 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 9. Πανάγου Αθανάσιος, 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 11. Μπούκης Γεώργιος, 12. Χρυσικός Παύλος, 13. Παπαθανασίου Ελένη, 14. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 15. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 16. Χωρέμης Αναστάσιος, 17. Σπανός Κων/νος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 18. Χατούπης Νικόλαος, 19. Μακρής Βασίλειος, 20. Παπαδημητρίου Σωτήριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] .
ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1.Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Τσιάνος Ιωάννης, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Ζάρκος Δημήτριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 3.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 8.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 9.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),10.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 11. Δεδάκης Σπυρίδων Καστανιάς), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου). 14. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 16. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),, 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 7. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας),
7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα), 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 10. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος Καλλιάνων).
4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: Ανάκληση της 595/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, αντικαθίσταται η παρ.6 του άρθρου 10 του ν.4071/2012(ΦΕΚΑ’85) με την οποία είχε αντικατασταθεί η παρ.6 του άρθρου 109 του ν.3852/2010(ΦΕΚΑ’87), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση από Δήμους ή από ΔΕΥΑ έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης που έχουν ενταχθεί ήδη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δήμους, ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη οι διατάξεις των παρ.1, 2,3,4 και 5 του άρθρου 109 του ν.3852/2010, που αφορούν στη διαδικασία συγχώνευσης και στη μεταφορά του προσωπικού των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των ΔΕΥΑ και η αρμοδιότητα της νέας μετά τη συγχώνευση ΔΕΥΑ ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.
Εφόσον η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου αναλαμβάνεται από υφιστάμενη ΔΕΥΑ η χωρική αρμοδιότητα αυτής επεκτείνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μέχρι 31-12-2014. Στην περίπτωση που έχει ήδη ληφθεί μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή της εν μέρει ή εν όλω, με νεότερη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι 31-12-2014. Με την ίδια διαδικασία και μέχρι την 31-12-2014 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εν μέρει επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας τυχόν υφιστάμενης ΔΕΥΑ.(ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013)

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Ανακαλεί την 595/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 7/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-1-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email