Απόφαση 62/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 6/13-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 62

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού επιβολής Τελών
χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαϊου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Νικολάου Παπαβασιλείου, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου) καθώς και του Αντιπροέδρου κ. Ζαχαριά Χρήστου, ως συμβούλου της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 10144/9-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Παπαβασιλείου Νικόλαος Προεδρεύων 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Μπούκης Γεώργιος « 3. Σπανός Κωνσταντίνος
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 2ο
———————–
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Επιβολή
Τελών χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων»,
Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος
έθεσε υπόψη την από 26-4-2013 Εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισμού Επιβολής Τελών Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ).
2. Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) και ειδικότερα το άρθρ. 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις».
3. Τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.
4. Την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης ένταξης του έργου «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμά του «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και έγκριση χρηματοδότησής του από πιστώσεις έτους 2012.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της AMCO AEBE για την προμήθεια – εγκατάσταση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων.
Εισηγούμαστε τον κάτωθι Κανονισμό Επιβολής Τελών Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» και στο μέτρο 2.1:«Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο Δήμος Σικυωνίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 70.871,07€, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2039/16.06.2012).

Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κος Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Παράλληλα, μετά τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», που διενεργήθηκε την 27η.08.2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αναδόχου εταιρείας AMCO AEBE, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
i. Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούμενο από τον Δήμο Σικυωνίων αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
ii. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
iii. Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
iv. Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
v. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στον κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
vi. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα από 1 μέρα έως 1 εβδομάδα.
vii. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα μεγαλύτερο της 1 εβδομάδας.
viii. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης».
ix. Ως «Συνδρομή» νοείται η ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια συνδρομή που πρέπει να έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ μέρους του χρήση του Συστήματος.
x. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση του ΣΚΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
xi. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό υπόλοιπο κάθε Μέλους που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια (αφορά μόνο στα Μέλη).
xii. Ως «Κάρτα Πληρωμής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την εγγραφή του στο Σύστημα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής με τραπεζική κάρτα -, καθώς και για το γέμισμα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 συμβάσεως, ο Δήμος Σικυωνίων έχει προμηθευτεί είκοσι έξι (26) ποδήλατα και προτίθεται να εγκαταστήσει Σταθμούς στα ακόλουθα σημεία : α) στον πεζόδρομο της Κλεισθένους, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας, παραπλεύρως της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΟ) β) στην περιοχή Νεάπολης (Πευκιάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος και γ) στην πλατεία Λυσίππου. Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθμών και σε άλλα σημεία του Δήμου Σικυωνίων.

Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις υποδοχής / κλειδώματος Ποδηλάτου και ένα Κιόσκι, από το οποίο πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος. Εκεί, κάθε Χρήστης – συνδρομητής, μετά την «ταυτοποίησή» του, μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για το Σύστημα (θέσεις Σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαμβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδρομή του ή να γεμίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του.

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες (συνδρομητές) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης.

Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
1) Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
· Να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Να επιλέξει πρόγραμμα χρήσης.
· Να καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόμενο συνδρομητικό τέλος χρήσης (ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης που θα επιλέξει)
· Να αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

2) Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα:
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχοντας τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωμής») και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδρομή του με χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεμίζει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι με το επιθυμητό ποσό.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, δηλαδή εγγράφεται στο Σύστημα για χρήση διαστήματος μεγαλύτερου της 1 εβδομάδας (ετήσια συνδρομή) μπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδρομητικής κάρτας (CycloCard), την οποία παραλαμβάνει από το Δημαρχείο από τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο, αφού αναφέρει τα στοιχεία του, επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ο υπάλληλος ελέγξει ότι ο χρήστης έχει πράγματι ενεργό συνδρομή. Η CycloCard χρησιμοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασμό πάντα με το CycloPIN.

Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράμματος χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα ακόλουθα συνδρομητικά προγράμματα χρήσεως:

· Ημερήσιο (24 ώρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ημερήσιο (24 ώρες) με δύο (2) ώρες δωρεάν χρήση ανά διαδρομή
· Τριμηνιαίο (90 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ετήσιο (365 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.

Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης ξεκινά με την πληρωμή του και λήγει αυτομάτως με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος του.

Αλλαγή προγράμματος χρήσης είναι δυνατή μόνο με τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος.

Μόνο οι Χρήστες (συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ομοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.

2) Το κόστος των συνδρομητικών προγραμμάτων καθορίζεται ως εξής:

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περίοδος Χρέωση (€)
Ημερήσια (30 λεπτά) 1,00
Ημερήσια (2 ώρες) 2,00
Τριμηνιαία 9,00
Ετήσια 29,00 (περιλαμβάνει και 2,00 πίστωση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού για διαδρομές)
Ελάχιστη Πίστωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού 2,00

3) Η πληρωμή του συνδρομητικού τέλους χρήσεως πραγματοποιείται κατά την εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Δ’ του παρόντος Κανονισμού. Μετά τη λήξη του συνδρομητικού χρόνου, ο Χρήστης μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστημα, δηλαδή με χρήση τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωμής») μέσω της ιστοσελίδας: kiato.cyclopolis.gr ή του Κιοσκιού.

Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήματος που είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδρομή, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής κατά τη λήξη της με χρέωση της «κάρτας πληρωμής», εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθμό ενεργοποιείται μία «Διαδρομή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση κλειδώματος σε οποιονδήποτε Σταθμό.

Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισμό της διάρκειας κάθε «Διαδρομής» λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα.

Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδρομητές και άποροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα) λαμβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή. Αν σημειωθεί υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση.

2) Το κόστος των «Διαδρομών» καθορίζεται ως εξής:

Διαδρομές
Διάρκεια Χρέωση (€)
Έως 30 λεπτά Δωρεάν
Από 31 έως 90 λεπτά (έως 1 επιπλέον ώρα) 0,50
Από 91 έως 150 λεπτά (έως 2 επιπλέον ώρες) 2,00
Ανά επιπλέον ώρα μετά τις 2 4,00
Μέγιστη Ημερήσια Χρέωση 20,00

3) Η πληρωμή του κόστους της «Διαδρομής» πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεμίζει» μέσω της «κάρτας πληρωμής.

Η χρέωση για τη «Διαδρομή» πραγματοποιείται:
i. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, με το πέρας της Περιόδου Συνδρομής, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι
ii. Αν πρόκειται για Μέλος, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωμής

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις:

Λοιπές Χρεώσεις
Περιγραφή Χρέωση (€)
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ημέρες) 100,00
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ημερών 250,00
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης με ανώτατο όριο 250,00

· Η χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα με τη συμπλήρωση του διαστήματος των 24 ωρών ή των 7 ημερών.
· Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή με τη διαπίστωση του συμβάντος

2) Οι παραπάνω χρεώσεις εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες. Εάν η Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηματικό κατάλογο και για την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Παράλληλα, μέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωμα χρήσης του Συστήματος.
3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στο Χρήστη, με την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή του.
4) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.
5) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων και το Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.
Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή τη σχετική περίοδο συνδρομής, τον τρόπο πληρωμής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωμής και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.

Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήματος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασμό, μπορεί να ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενημερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδρομής του μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.
2) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων ή το διαχειριστή του συστήματος να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, χωρίς να επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδρομή.
3) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

Θ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ι. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος προκειμένου να γνωστοποιήσει και να διαδώσει την χρήση των κοινοχρήστων ποδηλάτων στους χρήστες θα προβεί σε περίοδο δοκιμαστική λειτουργίας αυτών διάρκειας 20 ημερών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά και την έγκριση του παρόντος Κανονισμού θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.

«ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Εισαγωγή
i. Οι παρόντες Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή απλά «Όροι») αφορούν στην εγγραφή και στη δοκιμαστική χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) που παρέχεται από τον Δήμο για είκοσι -20- ημέρες μετά και την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Η ημερομηνία έναρξης και λήψης της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εφόσον οι χρήστες έχουν εγγραφεί στο σύστημα, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων», αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»).
Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ομοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.

2. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας η χρήση του ΣΚΠ παρέχεται ατελώς.
3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
i. Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις:

Λοιπές Χρεώσεις
Περιγραφή Χρέωση (€)
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 4 ώρες έως 24 ώρες) 20,00
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 1 έως 7 ημέρες) 100,00
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ημερών 250,00
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης με ανώτατο όριο 250,00

· Η χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα με τη συμπλήρωση του διαστήματος των 4 ωρών ή των 7 ημερών.
· Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή με τη διαπίστωση του συμβάντος
· Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

ii. O Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.

Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Β) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα.
Γ) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

5. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι των είκοσι -20- ημερών από την ανακοίνωση – δελτίο τύπου του Δήμου, θα τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα επί πληρωμής. Οι Χρήστες της Δοκιμαστικής λειτουργίας δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της «ταυτότητάς» τους δηλαδή του ονόματος Cycloname και του κωδικού τους CycloPIN. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου μετά το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας θα επιβληθούν στο Χρήστη οι χρεώσεις σύμφωνα με την Ι.3. του παρόντος κανονισμού.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010, να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του «Κανονισμού Επιβολής Τελών Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».

Η υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.Αμαλία ΧήταΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο ΔήμαρχοςΣπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εξέθεσε, ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση Κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού επιβολής τελών
Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως παρακάτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» και στο μέτρο 2.1:«Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο Δήμος Σικυωνίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 70.871,07€, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2039/16.06.2012).

Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κος Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Παράλληλα, μετά τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», που διενεργήθηκε την 27η.08.2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αναδόχου εταιρείας AMCO AEBE, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
xiii. Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούμενο από τον Δήμο Σικυωνίων αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
xiv. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
xv. Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
xvi. Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
xvii. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στον κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
xviii. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα από 1 μέρα έως 1 εβδομάδα.
xix. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα μεγαλύτερο της 1 εβδομάδας.
xx. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης».
xxi. Ως «Συνδρομή» νοείται η ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια συνδρομή που πρέπει να έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ μέρους του χρήση του Συστήματος.
xxii. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση του ΣΚΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
xxiii. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό υπόλοιπο κάθε Μέλους που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια (αφορά μόνο στα Μέλη).
xxiv. Ως «Κάρτα Πληρωμής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την εγγραφή του στο Σύστημα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής με τραπεζική κάρτα -, καθώς και για το γέμισμα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 συμβάσεως, ο Δήμος Σικυωνίων έχει προμηθευτεί είκοσι έξι (26) ποδήλατα και προτίθεται να εγκαταστήσει Σταθμούς στα ακόλουθα σημεία : α) στον πεζόδρομο της Κλεισθένους, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας, παραπλεύρως της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΟ) β) στην περιοχή Νεάπολης (Πευκιάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος και γ) στην πλατεία Λυσίππου. Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθμών και σε άλλα σημεία του Δήμου Σικυωνίων.
Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις υποδοχής / κλειδώματος Ποδηλάτου και ένα Κιόσκι, από το οποίο πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος. Εκεί, κάθε Χρήστης – συνδρομητής, μετά την «ταυτοποίησή» του, μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για το Σύστημα (θέσεις Σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαμβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδρομή του ή να γεμίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του.
Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες (συνδρομητές) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης.

Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
1) Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
· Να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Να επιλέξει πρόγραμμα χρήσης.
· Να καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόμενο συνδρομητικό τέλος χρήσης (ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης που θα επιλέξει)
· Να αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

2) Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα:
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχοντας τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωμής») και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδρομή του με χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεμίζει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι με το επιθυμητό ποσό.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, δηλαδή εγγράφεται στο Σύστημα για χρήση διαστήματος μεγαλύτερου της 1 εβδομάδας (ετήσια συνδρομή) μπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδρομητικής κάρτας (CycloCard), την οποία παραλαμβάνει από το Δημαρχείο από τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο, αφού αναφέρει τα στοιχεία του, επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ο υπάλληλος ελέγξει ότι ο χρήστης έχει πράγματι ενεργό συνδρομή. Η CycloCard χρησιμοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασμό πάντα με το CycloPIN.

Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράμματος χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα ακόλουθα συνδρομητικά προγράμματα χρήσεως:
· Ημερήσιο (24 ώρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ημερήσιο (24 ώρες) με δύο (2) ώρες δωρεάν χρήση ανά διαδρομή
· Τριμηνιαίο (90 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ετήσιο (365 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης ξεκινά με την πληρωμή του και λήγει αυτομάτως με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος του.
Αλλαγή προγράμματος χρήσης είναι δυνατή μόνο με τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος.
Μόνο οι Χρήστες (συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ομοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.

2) Το κόστος των συνδρομητικών προγραμμάτων καθορίζεται ως εξής:

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περίοδος Χρέωση (€)
Ημερήσια (30 λεπτά) 1,00
Ημερήσια (2 ώρες) 2,00
Τριμηνιαία 9,00
Ετήσια 29,00 (περιλαμβάνει και 2,00 πίστωση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού για διαδρομές)
Ελάχιστη Πίστωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού 2,00

3) Η πληρωμή του συνδρομητικού τέλους χρήσεως πραγματοποιείται κατά την εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Δ’ του παρόντος Κανονισμού. Μετά τη λήξη του συνδρομητικού χρόνου, ο Χρήστης μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστημα, δηλαδή με χρήση τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωμής») μέσω της ιστοσελίδας: kiato.cyclopolis.gr ή του Κιοσκιού.
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήματος που είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδρομή, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής κατά τη λήξη της με χρέωση της «κάρτας πληρωμής», εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθμό ενεργοποιείται μία «Διαδρομή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση κλειδώματος σε οποιονδήποτε Σταθμό.
Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισμό της διάρκειας κάθε «Διαδρομής» λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα.
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδρομητές και άποροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα) λαμβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή. Αν σημειωθεί υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση.

2) Το κόστος των «Διαδρομών» καθορίζεται ως εξής:

Διαδρομές
Διάρκεια Χρέωση (€)
Έως 30 λεπτά Δωρεάν
Από 31 έως 90 λεπτά (έως 1 επιπλέον ώρα) 0,50
Από 91 έως 150 λεπτά (έως 2 επιπλέον ώρες) 2,00
Ανά επιπλέον ώρα μετά τις 2 4,00
Μέγιστη Ημερήσια Χρέωση 20,00

3) Η πληρωμή του κόστους της «Διαδρομής» πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεμίζει» μέσω της «κάρτας πληρωμής.

Η χρέωση για τη «Διαδρομή» πραγματοποιείται:
iii. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, με το πέρας της Περιόδου Συνδρομής, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι
iv. Αν πρόκειται για Μέλος, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωμής
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις:

Λοιπές Χρεώσεις
Περιγραφή Χρέωση (€)
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ημέρες) 100,00
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ημερών 250,00
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης με ανώτατο όριο 250,00

· Η χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα με τη συμπλήρωση του διαστήματος των 24 ωρών ή των 7 ημερών.
· Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή με τη διαπίστωση του συμβάντος
2) Οι παραπάνω χρεώσεις εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες. Εάν η Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηματικό κατάλογο και για την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Παράλληλα, μέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωμα χρήσης του Συστήματος.
3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στο Χρήστη, με την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή του.
4) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.
5) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων και το Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.
Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.
Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
4) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή τη σχετική περίοδο συνδρομής, τον τρόπο πληρωμής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωμής και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.

Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήματος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασμό, μπορεί να ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενημερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδρομής του μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.
5) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων ή το διαχειριστή του συστήματος να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, χωρίς να επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδρομή.

6) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

Θ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ι. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος προκειμένου να γνωστοποιήσει και να διαδώσει την χρήση των κοινοχρήστων ποδηλάτων στους χρήστες θα προβεί σε περίοδο δοκιμαστική λειτουργίας αυτών διάρκειας 20 ημερών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά και την έγκριση του παρόντος Κανονισμού θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.
«ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Εισαγωγή
ii. Οι παρόντες Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή απλά «Όροι») αφορούν στην εγγραφή και στη δοκιμαστική χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) που παρέχεται από τον Δήμο για είκοσι -20- ημέρες μετά και την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Η ημερομηνία έναρξης και λήψης της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εφόσον οι χρήστες έχουν εγγραφεί στο σύστημα, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων», αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»).

Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ομοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου.

2. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας η χρήση του ΣΚΠ παρέχεται ατελώς.
3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
i. Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις:

Λοιπές Χρεώσεις
Περιγραφή Χρέωση (€)
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 4 ώρες έως 24 ώρες) 20,00
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 1 έως 7 ημέρες) 100,00
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ημερών 250,00
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης με ανώτατο όριο 250,00

· Η χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα με τη συμπλήρωση του διαστήματος των 4 ωρών ή των 7 ημερών.
· Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή με τη διαπίστωση του συμβάντος
· Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

ii. O Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.
Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.

Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Β) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα.
Γ) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

5. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι των είκοσι -20- ημερών από την ανακοίνωση – δελτίο τύπου του Δήμου, θα τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα επί πληρωμής. Οι Χρήστες της Δοκιμαστικής λειτουργίας δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της «ταυτότητάς» τους δηλαδή του ονόματος Cycloname και του κωδικού τους CycloPIN. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου μετά το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας θα επιβληθούν στο Χρήστη οι χρεώσεις σύμφωνα με την Ι.3. του παρόντος κανονισμού.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 13-5-2013 και για τρείς (3) ημέρες μέχρι και 15-5-2013 προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Προεδρεύων Τα μέλη
Παπαβασιλείου Νικόλαος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2. Χουσελάς Ευάγγελος
3. Μπούκης Γεώργιος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαϊου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email