Απόφαση 6/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 28-1 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2014

Περίληψη: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 459.000,00€ για την καταβολή του υπολοίπου τιμήματος
{ΤΙΜΗΜΑ:759.000,00€-300.000,00€ = Υπόλοιπο Τιμήματος :459.000,00€}από την
αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και στην συμβολή των
οδών Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου & Εθνικής Αντίστασης εμβαδού
2.252,34τ.μ. για την ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την 309/2013 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2054/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ψήφιση πίστωσης ποσού 459.000,00€ για την καταβολή του υπολοίπου τιμήματος {ΤΙΜΗΜΑ:759.000,00€-300.000,00€ = Υπόλοιπο Τιμήματος :459.000,00€}από την αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου & Εθνικής Αντίστασης εμβαδού 2.252,34τ.μ. για την ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την 309/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.» εξέθεσε ότι το οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 1ο :
Ψήφιση πίστωσης ποσού 459.000,00€ για την καταβολή του υπολοίπου τιμήματος {ΤΙΜΗΜΑ:759.000,00€-300.000,00€= Υπόλοιπο Τιμήματος: 459.000,00€} από την αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου & Εθνικής Αντίστασης εμβαδού 2.252,34 τ.μ. για την ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την 309/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 309/02-08-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2410/41841/21-8-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε η απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε που βρίσκεται στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ και στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου & Εθνικής Αντίστασης εμβαδού 2.252,34 τ.μ. για την ανέγερση Διοικητηρίου έναντι τιμήματος 759.000,00€ το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: α) 300.000,00€ με την υπογραφή του Συμβολαίου και β) το υπόλοιπο ποσό των 459.000,00€ μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου 2014.
Επίσης δεσμεύθηκε για την πρόβλεψη και αναγραφή της σχετικής πίστωσης του ποσού των 459.000,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2014.
Με την υπ’ αρίθμ. 433/2013 (Σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4430/85343πε+4107/78958πε+4106/78957πε/10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014, όπου έχει συμπεριληφθεί και η πίστωση των 459.000,00€ η οποία δεσμεύθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγγράψει κατά την σύνταξή του, δεδομένου ότι κατά το έτος 2013 με το υπ’ αριθμ. Β-127/2013 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής το οποίο υποβλήθηκε για Προληπτικό Έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας, θεωρήθηκε ως νόμιμη η δαπάνη και καταβλήθηκε το ποσό 300.000,00€.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-7112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», πίστωση ποσού 459.000,00 €, από την εγγεγραμμένη πίστωση των 500.000,00€.-

Κιάτο 23 Ιανουαρίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την υπ’ αρίθμ. 433/2013 (Σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4430/85343πε+4107/78958πε+4106/78957πε/10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014, και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση της παρακάτω πίστωσης ως εξής:

1.- Κ.Α 30-7112.004 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια
του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών
κοινοτήτων»

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του τα παρακάτω σχετικά έγγραφα για την υπόθεση

1.- Την υπ’ αριθ. 32/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
2.- Την από 29-07-2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ιδιοκτήτριας Εταιρείας.
3.- Την από 1-8-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και
4.-Την σχετική Έκθεση Εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30-7112.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 να διατεθεί για την αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, βάσει των πλήρων και νόμιμων δικαιολογητικών, μετά την αριθμ. 309 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και της από 23-01-2014 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. : 30-7112.004
«Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του
Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και
των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» € 459.000,00
(Η από 23-01-2014 εισήγηση της Οικονομική Υπηρεσίας
του Δήμου μας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 57/2014
Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28-1- 2014

Print Friendly, PDF & Email