Απόφαση 59/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 59

Περίληψη: Μετατόπιση περιπτέρου κ. Ψυχογιού Πέτρου του Βλασίου.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος , 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών),
6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 21ο

Στο 21ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Μετατόπιση περιπτέρου κ. Ψυχογιού Πέτρου του Βλασίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 08-02-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου που έχει ως εξής:
Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 08-02-2013
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 1883
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ
Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τηλ.: 2742 360 146 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
FAX: 2742 0 23562
Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ κου ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βλασίου»

Θέτουμε υπόψη σας:
Α) Το άρθρο 9 του Ν. 1043 / 1980 (ΦΕΚ 87 / τ.Α’ / 16-04-1980) που μεταξύ άλλων αναγράφεται «Το άρθρο 20 του Ν. 1044/1971 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποδοτικότητας της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων».
Β) Το άρθρο 6 του Ν. 3648 / 2008 (ΦΕΚ 38 / τ.Α’ / 29-02-2008) που μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν».
Γ) Το άρθρο 86 του Ν. 3421 / 2005 (ΦΕΚ 302 / τ.Α’ / 13-12-2005) που μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: «Το κατά άρθρο 13 δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη ύστερα από εισηγήσεις του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήματος».
Δ) Ο Ν.3852 / ΦΕΚ 87 / τ.Α’ / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …. – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Ε) Την από 10-12-2012 αίτηση του κου ΨΥΓΟΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βλασίου, δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου.
ΣΤ) Τα με αρ. πρωτ. 28760 / 18-12-2012 και 1969 / 30-01-2013 έγγραφα του Τμήματος μας.
Ζ) Τα έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, του Α.Τ. Κιάτου και του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας, με τα οποία εκφράζουν τη γνώμη τους για το θέμα.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουμε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 34 της παρ. 6 του άρθρου 94 του με στοιχείο Δ’ Νόμου η αρμοδιότητα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων μεταφέρεται από 01-01-2011 στους Δήμους.
Στο Τμήμα μας κατατέθηκε η από 10-12-2012 αίτηση του κου ΨΥΓΟΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βλασίου (επισυνάπτεται φωτ/φο), δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, με την οποία ζητά τη μετατόπιση του περιπτέρου του, από τη θέση που του έχει αποδοθεί στη περιοχή Πλατάνια στις εργατικές κατοικίες επί της οδού Επιγένους, σε νέα θέση στη περιοχή Πλατάνια πλησίον του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιά η φιλαρμονική επί της οδού Σικυώνος, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.
Επίσης στο Τμήμα μας υποβλήθηκαν, κατόπιν των με στοιχείο ΣΤ’ εγγράφων μας (επισυνάπτονται φωτ/φα) τα με στοιχείο Ζ’ εξής έγγραφα:
– Το με αρ. πρωτ. 28760 / 21-01-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (επισυνάπτεται φωτ/φο) με το οποίο μας γνωρίζει ότι στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχει ελεύθερος χώρος για τη τοποθέτηση περιπτέρου με την προϋπόθεση και την επισήμανση που αναφέρονται σε αυτό.
– Το με αρ. πρωτ. 1016 / 49 / 97-α / 21-01-2013 έγγραφο του Α.Τ. Κιάτου (επισυνάπτεται φωτ/φο) με το οποίο συνηγορεί στην μετατόπιση του περιπτέρου στη προτεινόμενη θέση.
– Το με αρ. πρωτ. 19 / 05-02-2013 έγγραφο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας (επισυνάπτεται φωτ/φο) με το οποίο συμφωνεί στην μετατόπιση του περιπτέρου στη προτεινόμενη θέση.
Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση να πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου του δικαιούχου κου ΨΥΓΟΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βλασίου, από τη θέση που του έχει αποδοθεί στη περιοχή Πλατάνια στις εργατικές κατοικίες επί της οδού Επιγένους, σε νέα θέση στη περιοχή Πλατάνια πλησίον του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιά η φιλαρμονική επί της οδού Σικυώνος.
– Η δαπάνη μετατόπισης θα βαρύνει τον δικαιούχο.
– Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση να πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου του δικαιούχου κου ΨΥΓΟΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βλασίου, από τη θέση που του έχει αποδοθεί στη περιοχή Πλατάνια στις εργατικές κατοικίες επί της οδού Επιγένους, σε νέα θέση στη περιοχή Πλατάνια πλησίον του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιά η φιλαρμονική επί της οδού Σικυώνος.
2. Η δαπάνη μετατόπισης θα βαρύνει τον δικαιούχο.
3. Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 59 /2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email