Απόφαση 52/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 52

Περίληψη: Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος ,
4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),13.Tσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας),2Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου),
4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξαν., 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξαν.

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ Κιάτου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος , εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ σχετικό έγγραφο της Προϊσταμένης του ΚΕΠ που αναφέρεται στο θέμα και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του Κ.Ε.Π. Κιάτου.
Το Κ.Ε.Π της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων στεγάζεται από την ίδρυσή του σε μισθωμένο κτίριο
ιδιοκτησίας Μαυρέα Δημητρίου, στη συμβολή των οδών Μαυρούλια και Νικηταρά στο κέντρο του Κιάτου.
Την 18-4-2005 υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του ιδιοκτήτη
του ακινήτου, με μηνιαίο μίσθωμα € 600,00 για οκτώ (8) χρόνια, που λήγει την 17η Απριλίου 2013.
Το μίσθωμα του κτιρίου μειώθηκε από 1-10-2012 κατά 20% σύμφωνα με τo Ν. 4081/2012 και
διαμορφώθηκε στο ποσό των € 482,10
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/23-11-2007 οι μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση των ΚΕΠ παρατείνονται με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής μίσθωσης.
Με την από 13-2- 2013 Υπεύθυνη δήλωσή του ο ιδιοκτήτης ζητά την παράταση της μίσθωσης του
κτιρίου με τους ίδιους όρους της προηγούμενης μίσθωσης.
Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών και κατοίκων του Κιάτου, των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σικυωνίων, των επισκεπτών της πόλης, ακόμα και των κατοίκων διπλανών Δήμων,
Προτείνεται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π στο Κιάτο, για τέσσερα χρόνια (ή και λιγότερο) δηλαδή από 18-4-2013 μέχρι
17-4-2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόταση του Προεδρείου είναι να παραταθεί η μίσθωση χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή για ένα (1) χρόνο.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, το προαναφερόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης του ΚΕΠ,
την ισχύουσα Νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Παπαβασιλείου, Χρυσικού και Πανάγου)

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Kέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαυρούλια και Νικηταρά, στο Κιάτο ιδιοκτησίας Δημητρίου Μαυρέα, για ένα (1) χρόνο, δηλαδή μέχρι 17-4-2014 χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 52/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email